D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2022

Ves enrere D.1) Investigadors doctors d'excelencia (CIDEGENT)

D.1) Investigadors doctors d'excelencia (CIDEGENT)

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR D'EXCEL·ÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2022

CIDEGENT 2022

 

 

CONVOCATÒRIA

NOU!
 
Contacte:
Pepa Gea Rosat – 961970801 ;   politica_cientifica@gva.es
 
 Termini presentació solicituds Del 07-01-2022 al 27-01-2022
 Esmena i inadmisió Del 11-03-2022 al 25-03-2022 
 En procés d'avaluació 30-03-2022
 Resolució de concessió provisional 27-06-2022
 Resolució definitiva 21-07-2022

 

 
Anar a Esmena i inadmissió Anar a Resolucions Anar a Documents de Seguiment Anar a Justificació Anar a Plá de Control

 

 

  1. MODEL DE DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ (formulari de firma pel representant legal de l'entidad en materia d'investigació )

  2. DOCUMENTS A PRESENTAR AL COSTAT DE LA SOL·LICITUD

  1. Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció legal d'aquesta 
  2. Curriculum vitae  de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la seua capacitat de lideratge de projectes (format lliure).
  3. Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació, preferentment en anglés.
  4. Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiari, preferentment en anglés.
  5. Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, o, de ser el cas, declaració responsable de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social espanyola.
  6. Còpia, en el seu cas, dels documents acreditatius que  la persona sol·licitant compleix amb els requisits dels  punts 1 o 2 de l'apartat segon de l'annex  I de la convocatòria.

 

A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el currículum de la persona sol·licitant, la memòria cientificotècnica del projecte i el pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC grant o d'una de nivell superior de la qual s'és beneficiari es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia, que s'haurà de dictar en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

 

 

ESMENA I INADMISSIÓ

 

RESOLUCIONS

 

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS

 

 

PLA DE CONTROL