D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2021

Ves enrere III. SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT) - 2021

III. SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT) - 2021

III. SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT) - 2021

 

 

   CONVOCATÒRIA

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds Del 07-01-2021 al 29-01-2021
 Esmena de 20-04-2021 a 4-05-2021
 Resolució de concessió 14/09/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

  1. Còpia del títol de doctor o doctora o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta.
  2. Certificat del centre d'investigació o universitat pública valenciana que acredite el vincle contractual o laboral de la persona sol·licitant.
  3. Currículum de la persona investigadora sol·licitant.
  4. Memòria cientificotècnica del projecte.
  5. Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiària.
  6. Si escau, carta de compromís signada per la persona representant legal del centre d'investigació o universitat pública valenciana, si concorren les circumstàncies previstes en l'article 38 in fine de les bases reguladores.
  7. Si és procedent, còpia del permís concedit conformement als supòsits previstos en l'article 15.4 de les bases reguladores.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS 

 

PLAN DE CONTROL

 

RESOLUCIONS