D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2021

Ves enrere II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2021

 

 

   CONVOCATÒRIA

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds Del 07-01-2021 al 29-01-2021
 Inadmissió i termini d'al.legacions fins a 26-05-2021
 Resolució de concessió 27/07/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

-La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

  1. Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas d'una titulació estrangera, traducció jurada d'aquesta.
  2. Currículum de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la seua capacitat de lideratge de projectes.
  3. Còpia dels documents que acrediten que la persona sol·licitant ha efectuat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període total de dos anys.
  4. Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.
  5. Aval de l'investigador responsable del grup d'investigació de referència en el qual s'integrarà.
  6. Historial científic del grup d'investigació en el qual s'integrarà.
  7. Si és el cas, llista dels membres del grup d'investigació que no s'han indicat en la sol·licitud per superar el nombre de línies disponibles.
  8. En cas que el grup d'investigació no es trobe actualment finançat pel Programa Prometeu, haurà de presentar una memòria justificativa del fet que el grup reuneix, en el moment de la presentació de sol·licituds, els requisits per a la seua constitució, segons les bases reguladores vigents en les subvencions del Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. Així mateix, s'ha de presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria esmentada.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS 

 

 

PLA DE CONTROL

 

RESOLUCIONS