D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2021

Ves enrere I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·ÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2021

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·ÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2021

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2021

 

 

CONVOCATÒRIA

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds Del 07-01-2021 al 29-01-2021
 Esmena de 20-04-2021 a 4-05-2021
 Resolució de concessió 24/09/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

-La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

  1. Còpia del títol de doctor o doctora o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció legal d'aquesta.
  2. Curriculum vitae de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la capacitat de lideratge de projectes.
  3. Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació, que haurà d'incloure una explicació de les activitats que es preveuen desenvolupar durant la duració del contracte i en el centre de destinació.
  4. Pla de treball per a resultar adjudicatària d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual és beneficiària.
  5. Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.
  6. Còpia, si escau, dels documents acreditatius que la persona sol·licitant compleix amb els requisits dels punts 1 o 2 de l'apartat segon d'aquest annex.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ ANUAL DE LES SUBVENCIONS

 

 

PLA DE CONTROL

 

RESOLUCIONS