A) Programa I+D+i

Ves enrere XIII. Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnológiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIII. Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnológiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIII. Acrònim de la subvención: CIAORG.

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, PER A L'EXERCICI 2024, SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA. (DOGV NÚM 9710 DE 24 D'OCTUBRE DE 2023).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’octubre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2024,subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, de tramitació anticipada (DOGV núm 9728 de 20/11/2023).

ENLLAÇ PER A L’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT D’AJUDES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ.

A) MODEL DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ (Relació investigadors autoritzats per l'entitat a sollicitar la subvenció)

B) DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

IMPORTANT: A l’efecte del que disposa l’article 14.3 de l’Ordre de bases, la memòria descriptiva de l’activitat que s’ha de dur a terme i el programa científic es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l’absència o la falta de contingut d’aquests documents determinarà la inadmissió d’aquesta.

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es publica la relació de sol·licituds excloses i inadmeses presentades a la convocatòria de subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques de caràcter internacional per a l'exercici 2024 (CIAORG-2023), realitzada per resolució de 20 d'octubre de 2023, de la conselleria d'educació, universitats i ocupació (DOGV núm 9710 de 24.10.2023). Publicat el 19 de febrer de 2024.

Enllaç per a presentar al·legacions

ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PEL QUAL ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL PER A L’ANY 2024 (CIAORG 2023), PRESENTADES A l'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 20 D’OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ (DOGV núm 9710 de 24.10.2023). Publicat el 19 de febrer de 2024.

ENLLAÇ  PER A PRESENTAR ESMENESContacte:

Mª José Rodrigo- 961 970 928

Rosa Molina - 961 970 808

Adreça electrònica: seccio_best@gva.es

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de concessió