A) Programa I+D+i

Ves enrere XII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

XII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

Annex XII. Acrònim de la subvenció: CIAPE.

CONVOCATÒRIA:

 

ENLLAÇ PER A L’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT D’AJUDES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ.

 

A) MODEL DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D’INVESTIGACIÓ (Relació investigadores entitat autoritzats per a sol·licitar la subvenció/ Declaracions)

B) DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

  • Memòria amb un plantejament inicial de la proposta, que contindrà: resum del projecte d'investigació, identificació del programa de la Unió Europea o d'un altre àmbit al qual opta i, en el seu cas, relació de grups amb els quals s'associa i estructura del consorci que conformen.

  • Historial cientificotècnic del grup d'investigació, en què consten la trajectòria i mèrits del grup i de l'investigador principal.

  • Currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants.

  • Cronograma de desenvolupament d'activitats a realitzar amb l'ajuda sol·licitada fins a la presentació de la sol·licitud del projecte europeu a una convocatòria d'un programa de la Unió Europea o d'un altre programa d'àmbit internacional amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.

  • Pressupost de despesa de les activitats a desenvolupar fins a la presentació de la sol·licitud, amb la distribució de l'import requerit en una o dues anualitats.

  • IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria i l'historial cientificotècnic del grup o el currículum de l'investigador proponent quan es tracte de presentació de propostes individuals a les European Research Council (ERC) Grants, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

  • ENLLAÇ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

  • GUIA PER EMPLENAR LA SOL.LICITUD

 

Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació pel qual es requerix l’esmena de les sol·licituds de subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de carácter internacional per a 2024, presentades a l’empara de la Resolució de 20 d’octubre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Publicat el 27 de febrer de 2024.

 

Contacte:

Rosa Molina - 961 970 808

Adreça electrònica: seccio_best@gva.es

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

Resolució de concessió