A) Programa I+D+i

Ves enrere X. Subvencions per a grups d'investigació consolidats

X. Subvencions per a grups d'investigació consolidats

Annex X. Acrònim de la subvenció: CIAICO

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, PER A L'EXERCICI 2024, SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA (DOGV núm 9710 de 24 d'octubre de 2023).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’octubre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2024,subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, de tramitació anticipada (DOGV núm 9728 de 20/11/2023).

 

ENLLAÇ PER A L’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT OBERT D’AJUDES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ.

 

A) MODEL DE DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ (Llistat d’investigadors que es presenten a la subvenció i autoritzacions)

B) MODELS DE DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

  • Memòria cientificotècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de despesa prevista realitzar en cadascuna de les anualitats.

  • Certificats dels responsables en matèria d'investigació on conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup.

  • En el supòsit d'acreditar l'Impacte Normalitzat de la producció científica s'haurà d'aportar de cadascun dels investigadors que l'acrediten, la taula resumeixen del seu càlcul del IN en la qual haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacional (Web of Science o Scopus) amb la finalitat que es puga procedir a la revisió, de manera transparent, de l'impacte normalitzat acreditat. En el cas de modificació del període de referència per cura de fill/a haurà de presentar-se, a més juntament amb la taula, document acreditatiu referent a això.

  • TAULA RESUM PER AL CÀLCUL DE L'IMPACTE NORMALITZAT

  • En el cas de modificació del període de referència per capellà de fill/a haurà de presentar-se, a més juntament amb la taula, document acreditatiu referent a això.

  • FORMULARI  MODIFICACIÓ CÀLCUL IMPACTE NORMALITZAT

  • Curriculum vitae de cadascun dels membres del grup, inclosos els dels investigadors principals.

  • Historial científic del grup on consten els treballs conjunts del grup, la complementarietat dels seus membres i les línies d'investigació obertes pel grup.

  • Declaració responsable de cada membre del grup, incloent als investigadors principals, de no formar part d'un altre grup, dels assenyalats en l'apartat segon.

  • Document acreditatiu de la representació legal de l’entitat.


IMPORTANT: A l’efecte del que disposa l’article 14.3 de l’Ordre de bases, l’historial científic del grup i la memòria cientificotècnica es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l’absència o la falta de contingut d’aquests documents determinarà la inadmissió d’aquesta.

 

INSTRUCCIONS PER AL CÀLCUL DE L’IMPACTE NORMALITZAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

TAULES DE CITES MUNDIALS

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT)

TABLA RESUMEN CÁLCULO IMPACTO NORMALIZADO

INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D' I+D+I.

/documents/161863198/0/INSTRUCCI%C3%93+WEB+NOVA+CONVOCAT%C3%92RIA_firmado+%282%29.pdf/160e8574-8527-73b7-975e-d8cb68f5d604?t=1699268256471

ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PEL QUAL ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS PER A L'EXERCICI 2024 (CIAICO 2023), PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ. (publicat el 2 de febrer del 2024)

 

ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PEL QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DE SOL·LICITUDS EXCLOSES PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS PER A L'EXERCICI 2024 (CIAICO 2023), REALITZADA PER RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ (publicat el 2 de febrer del 2024)

 

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER LA QUAL ES TENEN PER DESISTIDES LES SOL·LICITUDS QUE ES RELACIONEN EN L'ANNEX, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS PER A L'EXERCICI 2024 (CIAICO 2023), PER RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ. (publicat el 28 de febrer del 2024)

 

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DE SOL·LICITUDS EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS AICO 2024 (CIAICO 2023), REALITZADA PER RESOLUCIÓ DE 20 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ. (publicat el 28 de febrer de 2024)

 

 

 

Contacto:

 

 

 

Contacte:

Delfín Cebellán 961 970 607

Pepa Cortell 961.970.268

Rosa Flores 961.970.645

Marcos Alventosa 961.970.487

Correu electrònic: dgpc_becasayudas@gva.es

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

a partir  del 28 de febrer del 2024

Resolució de concessió