A) Programa I+D+i

Ves enrere III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía

Annex III. Acrònim de la subvenció: CIGRIS

 

CONVOCATÒRIA:

 

 

 

A) MODEL DOCUMENT A EMPLENAR PELS ORGANISMES D'INVESTIGACIÓ:

 

B) MODELS DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD:

IMPORTANT: A l’efecte del que es disposa en l’article 14.3 de l’Ordre de bases, el resum del projecte amb la indicació de les activitats que durà a terme la persona contractada i l’historial científic del grup al qual es vincularà la contractació del personal objecte de la subvenció es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 20 de novembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

16 de gener de 2024

Resolució de concessió

 

 

Contacte:

Esther Mazarro. Tlf.: 961 970 878.