A) Programa I+D+i

Ves enrere I. Subvencions per a la contratació de personal investigador predoctoral

I. Subvencions per a la contratació de personal investigador predoctoral

Annex I. Acrònim de la subvenció CIACIF. Fons Social Europeu Plus.

 

 

CONVOCATÒRIA: Resolució de 20 d'octubre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2024, subvencions del Programa per a la promoció de la investigación científica, el desenvolupament tecnològica i la innovació en la Comunitat Valenciana  (DOGV núm. 9710 de 24 de octubre de 2023).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 d’octubre de 2023, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2024,subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana, de tramitació anticipada (DOGV núm 9728 de 20/11/2023).

 

 

A) MODELO DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN (Relación investigadores entidad autorizados a solicitar la subvención/ Declaraciones)

B) MODELS DOCUMENTS A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD (Fer clic en l’enllaç per a descarregar els models)

IMPORTANT: A l’efecte del que es disposa en l’article 14.3 de l’Ordre de bases, el certificat de l’expedient acadèmic de la titulació en els termes requerits en l’apartat 2.a, la memòria descriptiva del projecte d’investigació, el curriculum vitae de la persona sol·licitant i l’historial cientificotècnic del grup d’investigació signat per la persona investigadora principal, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l’absència o falta de contingut en aquests documents determinarà la inadmissió d’aquesta

DOCUMENTS JUSTIFICACIÓ

DOCUMENTS DE SEGUIMENT 

Documentació a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Aquesta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Documentació a presentar a la finalització del contracte, incloent-hi la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT :

 

 

Contacte:

Daniel García- 961 970 815

Ignaci Guillen- 961 970 049

Pablo Castelló- 961 970 017

Adreça electrònica: pcuni_fse@gva.es

 

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del l'1 al 18 de desembre de 2023

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de concessió