2019

Ves enrere III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT)

III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT)

III. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES DOCTOR(E)S PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA EN EMPRESES VALENCIANES (CPTTGENT) - 2019

 

   CONVOCATÒRIA

NOU!

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds del 15-01-19 al 15-02-19
 Esmena  
 Resolució de concessió 25-11-19

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

a) Còpia del títol de doctor de la persona a contractar o del document que certifique el pagament de les taxes per a la seua obtenció.

b) Currículum de la persona a contractar i de l'/la investigador/a principal del projecte.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

 EDITOR CVN

TUTORIALS

 2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

c) Còpia dels documents que acrediten que la persona candidata ha realitzat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim un període total de sis mesos.

d) Declaracions responsables de la persona candidata i l'investigador principal del projecte de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa ni vinculació laboral prèvia.

e) Memòria descriptiva del projecte de transferència tecnològica que es pretén realitzar durant el gaudi de la subvenció, amb indicació de les activitats a desenvolupar per la persona contractada.

En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i la innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), s'haurà d'indicar en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment del projecte (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).

f) Certificat del centre d'investigació o universitat acreditant la vigència d'un conveni o contracte entre aquesta entitat i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència tecnològica dirigit per la persona investigadora principal sol·licitant, indicant la data d'inici i fi de la vigència i, si escau, els percentatges de cofinançament del contracte de l'empresa i/o el centre d'investigació o universitat.

g) Si escau, la documentació que acredite que l'empresa és una spin off o una jove empresa innovadora, d'acord amb la definició de l'article 3 de les bases reguladores.

h) Informe de vida laboral de la persona a contractar expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

RESOLUCIONS

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

ALTRES DOCUMENTS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PLURIANUALS

PLA DE CONTROL