2019

Ves enrere II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2019

     

      CONVOCATÒRIA

 

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds Del 15-01-19 al 15-02-19
 Esmena Fins al 30 d'abril
 Resolució de concessió 23-12-19
 Termini sol·licitud pròrroga Fins al 09-06-23

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels següents documents:

a) Còpia del títol de doctor o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció jurada de la titulació.

b) Currículum de la persona sol·licitant.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

 EDITOR CVN

TUTORIALS

 2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

c) Còpia dels documents que acrediten que la persona sol·licitant ha efectuat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període total de dos anys.

d) Pressupost de despeses sol·licitat per conceptes amb les previsions per a totes les anualitats d'execució de l'ajuda.

e)  1. Historial científic del grup d'investigació en el qual s'integrarà.

     2. Plantilla addicional per a la cumplimentació de l'Historial del grup d' investigació.

f) Si escau, llistat dels membres del grup d'investigació que no s'han relacionat en la sol·licitud per superar el nombre de línies disponibles.

g) En cas que el grup d'investigació no es trobe actualment finançat pel programa Prometeu:

- Breu memòria que justifique que es tracta d'un grup d'investigació de referència i, per tant, compleix els requisits dels apartats 2) o 3) de l'article 3 i) de les bases reguladores.

- Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria anterior. Per a la justificació del compliment del requisit de disposar d'un impacte normalitzat superior a 1,5 de la producció científica respecte del valor mitjà mundial, en el període 2013-2016, en el càlcul es tindran en compte exclusivament els treballs de caràcter primari –articles, revisions de l'estat de l'art i articles o treballs publicats en els anuals de les principals conferències científiques– publicats entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2016 recollits en una de les bases de dades internacionals Web of Science o Scopus. Totes les dades s'extrauran d'una única base de dades internacionals i és obligatori la presentació del codi únic d'autor que apareix en la base de dades triada (Researcher ID en Web of Science o bé autor ID en Scopus). L'impacte normalitzat es calcularà separadament per a cada any del període de la manera següent:

1r Se sumaran les cites acollides pel conjunt dels treballs publicats aquest any des de la data de publicació fins al moment en què siga realitzada la consulta, i s'obtindrà el quocient d'aquesta suma i el nombre de treballs publicats aquest any.

2n El valor resultant es dividirà pel valor de l'impacte mundial aquest any corresponent a l'àmbit científic en el qual s'inscriuen els treballs realitzats per l'autor.

3r L'impacte normalitzat per al període 2013-2016 és la mitjana dels valors obtinguts segons el punt 2n per a cada any, ponderada pel nombre de treballs publicats aquest any.

En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es donarà accés a les dades de l'impacte mundial per àmbit científic a què s'ha fet referència.

-TAULA RESUM CÀLCUL IMPACTE NORMALITZAT

h) Aval de l'investigador responsable del grup d'investigació de referència en el qual s'integrarà.

i) Si escau, quan la persona sol·licitant al·legue, a efecte de l'avaluació, la condició de retorn, haurà de presentar una memòria explicativa sobre les circumstàncies d'arrelament previ a la Comunitat.

j) Si escau, còpia dels documents acreditatius de les circumstàncies explicades en la memòria de l'apartat anterior.

k) Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

TAULES CITACIÓ MUNDIAL

 

ESMENA

 

INADMISSIÓ

 

RESOLUCIONS

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA (termini fins al 09-06-23)

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

PLA DE CONTROL