2018

Ves enrere III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT)

III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT)

 

III. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES DOCTOR(E)S PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA EN EMPRESES VALENCIANES (CPTTGENT)

 

CONVOCATÒRIA

  • Anar a Esmena

  • Anar a Exclosos

  • Anar a Resolucions

  • Anar a Pla de Control

NOU!

 

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini presentació sol·licituds del 15-05-18 al 15-06-18
 Esmena del 13-07-18 al 26-07-18
 Resolució de concessió 30-11-18

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels documents següents:

a) Còpia del títol de doctor de la persona a contractar o del document que certifique el pagament de les taxes per a la seua obtenció.

b) Currículum de la persona a contractar i de l'/la investigador/a principal del projecte.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

    EDITOR CVN

               TUTORIALS

 2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

c) Còpia dels documents que acrediten que la persona candidata ha realitzat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim un període total de sis mesos.

d) Memòria descriptiva del projecte de transferència tecnològica que es pretén realitzar durant el gaudi de l'ajuda, amb indicació de les activitats a desenvolupar per la persona contractada. (Opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document normalitzat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)

En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i la innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), caldrà indicar en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment del projecte (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).

e) Certificat del centre d'investigació o universitat acreditant la vigència d'un conveni o contracte entre aquesta entitat i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència tecnològica dirigit per la persona investigadora principal sol·licitant, indicant la data d'inici i fi de la vigència.

f) Si escau, la documentació que acredite que l'empresa és una spin off o una jove empresa innovadora, d'acord amb la definició de l'article 3 de les bases reguladores.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

ESMENA

EXCLOSOS

RESOLUCIONS

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

ALTRES DOCUMENTS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PLURIANUALS

PLA DE CONTROL