2018

Ves enrere II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT)

     

 CONVOCATÒRIA

Contacte:

Pepa Gea Rosat - 961970801; politica_cientifica@gva.es

 Termini sol·licitud de pròrroga           del 01-06-22 al 30-06-22     


 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels següents documents:

a) Còpia del títol de doctor o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, traducció jurada de la titulació.

b) Currículum de la persona sol·licitant.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

EDITOR CVN

         TUTORIALS

      2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

c) Còpia dels documents que acrediten que la persona sol·licitant ha efectuat una o diverses estades postdoctorals en centres d'investigació de prestigi internacional que acumulen, com a mínim, un període total de dos anys.

d) Pressupost de despeses sol·licitat per conceptes amb les previsions per a totes les anualitats d'execució de l'ajuda.

e) Historial científic del grup d'investigació en el qual s'integrarà

f) En el cas que el grup d'investigació no es trobe actualment finançat pel Programa Prometeu:

- breu memòria justificativa de què que es tracta d'un grup d'investigació de referència i, per tant, compleix els requisits dels apartats 2) o 3) de l'art. 3 i) de les bases reguladores .

- documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria anterior.

g) Aval de l'investigador responsable del grup d'investigació de referència en el qual s'integrarà.

h) Si escau, quan la persona sol·licitant al·legue, a l'efecte de l'avaluació, la condició de retorn, haurà de presentar una memòria explicativa sobre les circumstàncies d'arrelament previ a la Comunitat.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

 

ESMENA

 

EXCLOSOS

 

RESOLUCIONS

 

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA    termini des de 01-06-22 fins a 30-06-22

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS DE 2018

 

 

PLA DE CONTROL