Ves enrere Subvencions per a grups d’investigació consolidables

Subvencions per a grups d’investigació consolidables

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Memòria cientificotècnica que haurà d'incloure les activitats que es desenvoluparan, amb el pressupost detallat per conceptes de la despesa que es preveu realitzar en cada una de les anualitats.
  • Còpia de la resolució de la CNEAI on s'acredite el reconeixement dels trams de l'activitat investigadora o de la resolució on conste l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora per la CNEAI, de l'investigador principal o còpia de la resolució de concessió dels projectes d'I+D+i dins del pla nacional o estatal, on conste la data d'inici i finalització. En el cas de ser beneficiari d'ajudes del programa marc de la Unió Europea o projectes coordinats o d'haver finalitzat com a investigador principal un projecte finançat per l'European Research Council (ERC), el responsable en matèria d'investigació de l'entitat sol·licitant haurà de certificar, a més, la referència del projecte, l'investigador responsable i la data d'inici i finalització d'aquest. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de cada un dels membres del grup, inclòs l'investigador principal.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

 

JUSTIFICACIÓ

 

Documents de justificació i seguiment

SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017.
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017-2ª ANUALITAT
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT

 

SUBVENCIONS PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ CONSOLIDABLES DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES 2017-3ª ANUALITAT
ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT