Ves enrere Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. fase I

Programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència. fase I

Acrònim: PROMETEO

Dates de presentació de sol·licituds: Del 8 de juny al 7 de juliol del 2012 ambdós inclusivament

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, del 8 de juny al 7 de juliol del 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

E.- Per a acreditar els trams d'avaluació positiva o els projectes realitzats s'haurà d'aportar la següent documentació:


G.- En el cas de sol.licitar dotació complementària s'haurà d'aportar la documentació següent:

 

  • H.- El personal vinculat a altres entitats diferents de la sol.licitant haurà d'aportar autorització del seu organismes per a participar en el projecte (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • I.- Documentació aportada en altres ajudes d'esta convocatòria
  • J.- En el cas d'entitats privades s'acompanyarà la documentació prevista en la base 2, apartat 4 de l'annex I (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

JUSTIFICACIÓ

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU FASE I. DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DE 2013. ENTITATS QUE RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)

 

AJUDES PER AL DESENROTLLAMENT D'ACCIONS CIENTÍFIQUES DEL PROGRAMA D'INVESTIGACIÍON PROMETEU FASE I. DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES DE 2013. ENTITATS QUE NO RETEN COMPTES A LA GENERALITAT (polse en l'enllaç per a descarregar els models)