Ves enrere Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats valencianes per mitjà de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats valencianes per mitjà de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

Acrònim: PPC

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 al 20 de octubre de 2015, ambos inclusive

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

- Logotip Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

- Instruccions per a justicar les ajudes per a la promoció dels Parcs Científics de les universitats públiques valencianes per mitjà de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació PPC/2016.

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES PER MITJÀ DE LA INVESTIGACIÓ, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ (PPC/2016).

ENTITATS INCLOSES EN LA BASE 12.2.b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE 6/2015, DE 9 DE SETEMBRE

  • Relació detallada dels fons propis, altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. (Format lliure).

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'este extrem.

  • Material gràfic que acredite el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en les actuacions de dinamització desenvolupades a l'empara d'aquesta ajuda.

  • Per als gastos de personal realitzats, es presentaran les còpies dels contractes i de les nòmines, acompanyades dels butlletins de cotització TC1 I TC2 del personal contractat.