Ves enrere Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Ajudes per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional

Acrònim: AORG

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Resolución de 29 de junio de 2016, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por la que se acepta la renuncia presentada por D. JOSÉ WAGNER FURTADO VALLE, a la ayuda para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional, correspondiente a la entidad UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, con acrónimo AORG/2016/019 (publicada en la web el 06/07/2016)

Resolución de 30 de junio de 2016, de la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, por la que se acepta la renuncia presentada por Dña. MARÍA JESÚS VICENT DOCÓN, a la ayuda para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional, correspondiente a la entidad FUNDACIÓN COMUNITAT VALENCIANA CENTRO INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE, con acrónimo AORG/2016/126 (publicada en la web el 06/07/2016)

Resolució de 21 de juliol de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia preassentada per l'investigador JAVIER SÁEZ VALERO, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a l'entitat UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE, amb acrònim AORG/2016/090 (publicada en la web el 21/07/2016)

Resolució de 1 de agost de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia preassentada per l'investigador JORDI MOLAS GALLART, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a l'entitat CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), amb acrònim AORG/2016/125. (publicada en la web el 03/08/2016)


Resolució d'1 de setembre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia pressentada per M. JOSEP CUENCA ORDIÑANA, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV), amb acrònim AORG/2016/012 (publicada en la web el 09/09/2016)

 

Resolució de 21 d'octubre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia presentada per ALEJANDRA BONI ARISTIZABAL, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, amb acrònim AORG/2016/049.

Resolució de 31 d'octubre de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia presentada per JOSÉ JOAQUÍN RODES ROCA, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a la UNIVERSITAT d'ALACANT, amb acrònim AORG/2016/100. (publicada en la web el 07/11/2016)

Resolució de 21 de juliol de 2016, de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, per la que s'accepta la renúncia pressentada per l'investigador MIGUEL SÁNCHEZ LOZANO, a l'ajuda per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional, corresponent a l'entitat UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, amb acrònim AORG/2016/083. (publicada en la web el 13/07/2017).

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES CORRESPONENTS A 2016. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (AORG/2016)

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PUBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS.

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)

  • Certificat de despeses. (Segons model)

  • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda, en els quals constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

  • Relació detallada dels fons propis, altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (Format lliure).

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre el certificat acreditatiu d'este punt.

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS CIENTÍFIQUES, TECNOLÒGIQUES, HUMANÍSTIQUES O ARTÍSTIQUES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (AORG/2016).

ENTITATS INCLOSES EN BASE 12.2 b) DE L'ANNEX I DE L'ORDE DE 6/2015, DE 9 DE SETEMBRE

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)

  • Certificat de despeses. (Segons model)

  • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda, en els quals constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  • Relació detallada dels fons propis, altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (Format lliure).

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre el certificat acreditatiu d'este punt.