Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral

logo FSE

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral

Acrònim: ACIF

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

  • Còpia confrontada del títol espanyol de grau, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic o diplomat (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Currículum de la persona sol·licitant
  • Certificat o còpia confrontada de l'expedient acadèmic de la titulació de grau, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica o diplomatura, emés per la secretaria del centre, en què consten els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol i la nota mitjana en base 10 (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Si és el cas, certificat o còpia confrontada de l'expedient acadèmic de la titulació de màster, en què consten els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol i la nota mitjana obtinguda en base 10, o dels crèdits cursats, i nota mitjana en base 10, que possibiliten l'accés al programa de doctorat (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar
  • En el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3. c), hauran d'aportar fotocòpia del llibre de família i certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Documentació aportada en altres ajudes d'esta convocatòria

Resolucions

- AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DE CARÀCTER PREDOCTORAL COMUNICACIÓ DE RENÚNCIA.

- AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DE CARÀCTER PREDOCTORAL DESISTIMIENT DEL PROCEDIMENT.

- AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DE CARÀCTER PREDOCTORAL DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CAUDI D'ALTRES BEQUES O AJUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT.

 

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT


 

Documents a presentar anualment per al manteniment de l'ajuda. Aquests documents es tramitaran a través dels centres perceptors de l'ajuda:

Documents a presentar a la finalització de l'ajuda, inclosa la renúncia. Aquests documents es tramitaran, en el termini de tres mesos des de la finalització, mitjançant la institució contractant:

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE NOVES CONCESSIONS I RENOVACIONS