Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral programa vali+d

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral programa vali+d

Acrònim: ACIF

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 de setembre de 2012 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

  • Currículum de la persona sol.licitant
  • Còpies dels títols acadèmics requerits (finalitzat després de l'1 de gener de 2009) o pagament de les taxes dels dipòsits per a la seua expedició (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat emés per la secretaria del centre en el qual conste la nota mitjana de l'expedient acadèmic en base 10 tant de la titulació de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer, enginyer tècnic o diplomat com de la titulació de màster o sí de cas del crèdits cursats que possibiliten l'accés al programa de doctorat en la seua fase d'investigació (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat d'estar admés en un programa de doctorat en la fase d'investigació emés per la secretaria del centre o del departament encarregat dels estudis de tercer cicle
  • Memòria descriptiva del projecte d'investigació que es pretén realitzar
  • Fotocòpia del llibre de família en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3 f) (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Certificat de la vida laboral emés per la Seguretat Social en el cas de persones que s'acullen al supòsit establit en la base 3 f) (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actora, si el grup d'investigació pertany a una entitat privada, s'adjuntarà la documentació prevista en la base 2 de l'apartat 4.b de l'annex I (document escanejat amb un grandària màxima de 1000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Documentació aportada en altres ajudes d'esta convocatòria

Resolucions

a) El personal investigador presentarà la seua sol.licitud i la documentació requerida en els registres dels centres d'investigació on tinga la seua vinculació estatutària o laboral, de l'1 al 20 de setembre de 2012.

b) Finalitzat este termini, els centres disposen de deu dies naturals per a presentar les sol.licituds davant de la Consellería d'Educació Formació i Ocupació o en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la LRJPAC.

 

NOU: LA NOVA DATA DE FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS SERA AMB POSTERIORITAT A L'1 DE GENER DE 2009 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar dos mesos abans de finalitzar cada any de contracte a través dels organismes d'investigació contractants:

Documents a presentar al finalitzar el contracte, inclòs la renúncia del mateix, en un termini de tres mesos, a través de l'organisme d'investigació contractant:

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT (NOMÉS CONVOCATÒRIA 2011)

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE NOVES CONCESIONS I RENOVACIONS