Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor en empreses de la comunitat valenciana

Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor en empreses de la comunitat valenciana

Acrònim: AEST

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 30 de novembre de 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

 • Còpia del CIF i de l'escriptura de constitució de l'entitat (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
 • Documentació acreditativa de la condició de PIME o spin-off. En el cas d'entitats en què el personal és també soci-accionista, haurà d'aportar-se còpia del document on conste la vinculació d'este personal amb l'entitat (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
 • Document que acredite la representació legal de l'entitat (documento escaneado con un tamaño máximo de 2000k, con extensión valida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
 • Memòria d'activitats d'I+D+i a realitzar pel personal investigador doctor durant el període d'execució de l'ajuda, que ha d'incloure una explicació de les activitats que desenvoluparà i reflectir l'impacte que tindrà per a l'entitat el seu desenvolupament
 • Perfil professional que es considera adequat per al lloc per al qual se'l contractarà (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
 • Conveni o contracte entre la universitat o centre d'investigació i l'empresa en què conste la relació entre ambdós per a la realització d'alguna de les activitats d'I+D+i (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

Resolucions

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (AEST/2016).

 

 

 • Còpia del contracte (indicant objecte, núm. hores setmanals, retribució bruta anual que no podrà ser inferior a 24.000 euros anuals, núm. d'expedient i ajuda per la qual es finança) efectuat amb càrrec a esta ajuda i de la documentació acreditativa d'alta en la seguretat social. El contracte es podrà iniciar a partir del dia 1 de setembre de 2016 i serà finançat fins al 31 d'agost de 2018. (termini presentació 1 mes des de la seua formalització).

 

 

 

 

 

 

 • Relació detallada d'altres subvencions i ingressos que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. (Format lliure)

 

 • Sol·licitud de modificacions. Notificar expressament qualsevol canvi en les condicions del contracte i de l'activitat subvencionada per mitjà d'un escrit dirigit a la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència per a la seua autorització prèvia.

 

 • Relació del personal soci accionista de l'empresa.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AEST/2016 - ANUALITAT 2017)

Els documents justificatius per a l'anualitat 2017 són els següents:

 • Certificat de gastos.
 • Relació detallada dels gastos.
 • Informe de progrés i seguiment
 • Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Els models d'aquests documents es poden descarregar en aquesta mateixa pàgina (anualitat 2016)

 

 • Relació detallada d'altres subvencions i ingressos que hagen finançant l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència (Format lliure)

En la relació detallada de gastos s'indicaran les mensualitats de l'anualitat 2017 (que refleixe el gasto previst en novembre i desembre) indicant per separat gastos de personal i quota patronal de S.S. així com nom de l'investigador contractat, a més a més haurà d'afegir escrit de compromís de presentació de nómines, TC1 y TC2, dels mesos novembre i desembre de 2017.

 

Si s'han produït canvis en les condicions de contractació de l'activitat s'hauran d'aportar a més:

 • En el supòsit que s'haja produït permís derivat de maternitat, paternitat o bé incapacitat laboral transitòria de la persona contractada, hauran d'aportar junt amb la documentació justificativa, certificació del cost real que ha suposat per a l'empresa, la contractació amb càrrec a aquesta ajuda, durant el període en què l'investigador/a ha estat de baixa laboral, ja que en les nòmines no es reflectix el pagament que assumeix la Seguretat Social i que per tant no ha de finançar-se amb càrrec a aquesta ajuda.
 • Si s'ha produït baixa laboral i posterior contractació d'un altre investigador/a hauran d'aportar escrit de l'empresa, firmat i segellat, on s'indique que l'investigador compleix amb el perfil avaluat per l'AVAP, aportant nou contracte i documentació acreditativa de l'alta en la S.S.

La data final d'ejecució de la ajuda es 20-11-2017

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (AEST/2016 - ANUALITAT 2018)

Els documents justificatius per a l'anualitat 2018 són els següents:

 • Certificat de gastos.
 • Relació detallada dels gastos.
 • Informe de progrés i seguiment
 • Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Els models d'aquests documents es poden descarregar en aquesta mateixa pàgina (anualitat 2016)

 

 • Relació detallada d'altres subvencions i ingressos que hagen finançant l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència (Format lliure)

En la relació detallada de gastos s'indicaran les mensualitats de l'anualitat 2018 indicant per separat gastos de personal i quota patronal de S.S. així com nom de l'investigador contractat.

 

Si s'han produït canvis en les condicions de contractació de l'activitat s'hauran d'aportar a més:

 • En el supòsit que s'haja produït permís derivat de maternitat, paternitat o bé incapacitat laboral transitòria de la persona contractada, hauran d'aportar junt amb la documentació justificativa, certificació del cost real que ha suposat per a l'empresa, la contractació amb càrrec a aquesta ajuda, durant el període en què l'investigador/a ha estat de baixa laboral, ja que en les nòmines no es reflectix el pagament que assumeix la Seguretat Social i que per tant no ha de finançar-se amb càrrec a aquesta ajuda.
 • Si s'ha produït baixa laboral i posterior contractació d'un altre investigador/a hauran d'aportar escrit de l'empresa, firmat i segellat, on s'indique que l'investigador compleix amb el perfil avaluat per l'AVAP, aportant nou contracte i documentació acreditativa de l'alta en la S.S.

La data final d'ejecució de la ajuda es 31-08-2018.

La data límit de presentació de la justificació de l'ajuda serà el  30/09/2018