Convocatòries actuals

Ves enrere IV. Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT)

IV. Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT)

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  -La sol·licitud telemàtica anirà acompanyada dels següents documents:

a) Còpia del títol de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura del la persona candidata. En el cas de titulacions estrangeres, traducció jurada de la titulació.

b) Certificat de l'expedient acadèmic de la titulació de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura de la persona candidata, emés per la secretaria del centre, en que consten totes les assignatures superades amb els seus crèdits, les qualificacions obtingudes i la nota mitjana en base 10. Si s'ha arribat a aquesta titulació a través de més d'un títol consecutiu de nivell diferent, es presentarà l'expedient acadèmic de cada una de les titulacions.

En el cas de certificacions acadèmiques estrangeres, s'hauran d'acompanyar del corresponent document d'equivalència de notes i traducció jurada de la certificació acadèmica.

c) Currículum de la persona candidata.

Adjuntar preferentment model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tenología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

  1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en els enllaços següents:

 EDITOR CVN

TUTORIALS

 2. Utilitzant aquesta plantilla.

Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, atés que una vegada es genera el currículum es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries, d'aquesta administració o d'altres administracions públiques, al ser un estàndard reconegut a nivell estatal.

d) Memòria descriptiva del projecte de tesi que es pretén realitzar (opcionalment s'hi podrà presentar fitxer comprimit zip que continga el document normalitzat i altres documents, com ara: imatges, fotos, etc.)

e) Memòria del projecte de transferència tecnològica entre el centre d'investigació i l'empresa. En cas que el projecte tinga vinculació amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a la investigació i innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3 CV), caldrà indicar en quin dels eixos prioritaris de desenvolupament s'enquadra i sobre quin objectiu o objectius específics impactarà l'acompliment (pàgines 43 a 54 del document aprovat per la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació el 27 de desembre de 2016).

f) Document acreditatiu de l'escola de doctorat en el qual conste la seua admissió o preadmissió en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. Document acreditatiu de l'escola de doctorat en el qual conste la seua admissió o preadmissió en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. Aquest requisit el podrà acreditar la universitat mitjançant la relació de sol·licitants admesos o preadmesos en els seus programes de doctorat.

g) Autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya, si escau.

h) Certificat del centre d'investigació o universitat acreditant la vigència d'un conveni o contracte entre aquesta entitat i una empresa de la Comunitat Valenciana per a l'execució d'un projecte de transferència tecnològica, indicant la data d'inici i fi de la vigència.

i) Si escau, documentació que acredite que l'empresa és una spin off o una jove empresa innovadora, d'acord amb la definició de l'article 3 de les bases reguladores.

j) Declaració responsable de la persona a contractar i del director de tesi de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa ni vinculació laboral amb ella.

k) Informe de vida laboral de la persona a contractar expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

*Les sol·licituds hauran de comptar amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant formulari de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació i serà enviat la pròpia entitat.

ESMENA

INADMESOS

RESOLUCIONS

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

Documentació a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Aquesta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

 

 

Documentació a presentar a la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció:

 

 

 

ALTRES DOCUMENTS DE SEGUIMENT

 

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

 

PLA DE CONTROL