A) Programa I+D+i

Ves enrere XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIII. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

AORG-2021 

 

Contacte:

Rosa Molina          961970808

Mª José Rodrigo    961970819

 

Termini de presentació de sol·licituds Del  03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores
En procés d'avaluació per experts externs 29/04/2021
Resolució de concessió  

 

 

 

INSTRUCCIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES AORG 2021

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2021.

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)
  • Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de la subvenció, en els quals constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • Relació definitiva del comité organitzador, del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)
  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre el certificat acreditatiu d'este punt.

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

  • Programa científic definitiu. (Format lliure)
  • Un exemplar dels fullets, cartells , publicacions i material de difusió que hagen sigut Objecte de la subvenció, en els que constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  • Relació detallada de les despeses. (Segons model) S'aportaran factures originals per a la seua compulsa pel servei de política científica. De conformitat amb el que estableix l'article 73 del Reglament de subvencions, aprovat pel R.D. 887/2006, de 21 de juliol, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla, indicant en aquesta la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentats i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció.
  • Relació definitiva del comité organitzador, del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)
  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem.