A) Programa I+D+i

Ves enrere IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

APOSTD-2021

 

 

 

Contacte:

pcuni_fse@gva.es

Pablo Catelló Esteve - 961970017

Belén Álvarez Alís - 961970883

Amparo González Escriche - 961 970 815

Termini de presentació de sol·licituds

Del 03/12/2020 al 23/12/2020 a les 13:00 hores, hora peninsular espanyola.

En procés d'avaluació 23/04/21
Resolució de concessió provisional  
Resolució definitiva 08/11/21

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN A LA SOL·LICITUD. (cliqueu en l'enllaç per fer la descàrrega dels models)

 

Preferentment adjuntar model de Curriculum vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)

Preferentment adjuntar model de Curriculum vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), en el cas que el centre receptor es trobe a Espanya. Si es troba fora d'Espanya, s'admetrà el Curriculum vitae que s'aporte.

En el supòsit d'acreditar l'Impacte Normalitzat de la producció científica s'haurà d'aportar per a cadascun dels investigadors la taula resumeixen del seu càlcul del IN en la qual haurà de fer-se constar el codi d'identificació d'autor extret de la base de dades internacional (Web of Science o Scopus) amb la finalitat que la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital puga procedir a la revisió transparent de l'impacte normalitzat acreditat.

TAULES DE CITES MUNDIALS 2015 -2018

Aquestes taules han sigut obtingudes a través de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

 

IMPORTANT: A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de bases, la memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta.

 

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar en l'inici i fi d'estada en el centre de destinació

Declaració d'incorporació al centre de destinació

Certificat fi estada en el centre de destinació

Informe final estada en el centre de destinació

 

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Informe la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Esta documenten es remetrà, en el termini de tres mesos des de la finalització, per mitjà del seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PLURIANUALS (publicada en web el 19-01-22)

 

 

 

 

  •