A) Programa I+D+i

Ves enrere XIV. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

XIV. Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

AORG-2020

 

ANAR A RESOLUCIONS

 
 

 

Contacte:

Rosa Molina Montero - 961 970 808

Mª Jose Rodrigo García - 961 923 379

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

 

Termini de presentació de sol·licituds  del 16-09-19 al 04-10-19 
En procés d'avaluació per experts externs  
Resolució de concessió   16-06-20

 

INSTRUCCIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES AORG 2020

Justificació de les subvencions per a l'organització, difusió, de congressos, jornades i reunions científiques, tècniques, humanísticas o artístiques de caràcter internacional.

 

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2020. (publicada en web el 18-08-20)

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS

 

Documentació a presentar

 

Memòria de les activitats realitzades (Segons model)

• Programa científic definitiu. (Format lliure)

Certificat de despeses. (Segons model)

• Un exemplar dels fullets, cartells i publicacions que hagen sigut objecte de la subvenció, en els quals constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Relació detallada de les despeses. (Segons model)

Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Així mateix s'indicarà si el cost total del congrés ha patit increment o minoració, respecte al pressupost presentato junt amb la sol·licitud de subvenció, indicant el cost real del mateix. (Segons model)

• Relació definitiva del comité organitzador, del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)

• Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre el certificat acreditatiu d'este punt.

 

Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un document per entitat. (Segons model).

 

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

 

Documentació a presentar

Memòria de les activitats realitzades. (Segons model)

• Programa científic definitiu. (Format lliure)

Certificat de despeses. (Segons model)

• Un exemplar dels fullets, cartells , publicacions i material de difusió que hagen sigut Objecte de la subvenció, en els que constarà el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Relació detallada de les despeses. (Segons model) S'aportaran factures originals per a la seua compulsa pel servei de política científica. De conformitat amb el que estableix l'article 73 del Reglament de subvencions, aprovat pel R.D. 887/2006, de 21 de juliol, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla, indicant en aquesta la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentats i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció.

Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència. Així mateix s'indicarà si el cost total del congrés ha patit increment o minoració, respecte al pressupost presentat junt amb la sol·licitud de subvenció, indicant el cost real del mateix. (Segons model)

• Relació definitiva del comité organitzador, del comité científic i de la relació de ponents. (Format lliure)

• Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem.

Declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, un document per entitat. (Segons model)