A) Programa I+D+i

Ves enrere XII. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

XII. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Currículum Vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnología (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum vitae de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, per quant, alhora que es genera el currículum, es reduïx la càrrega de treball per a mantindre-ho actualitzat i així es pot utilitzar per a altres convocatòries ja siga d'esta administració o d'altres administracions públiques al ser un estàndard reconegut a nivell estatal"

 

RESOLUCIONS

 

RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ÀMPLIA EL TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE L'ANUALITAT 2020, DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I L'ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+I. (Publicada en web el 02-03-2021)

 

INSTRUCCIONS

 

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER A LA SOL·LICITUD PER LES ENTITATS BENEFICIÀRIES DE L'AMPLIACIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L'ANUALITAT 2020, DE LES SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I L'ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+I, CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2019, LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. (Publicat el 28/10/2020).

 

INSTRUCCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CONCEPTES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i. (publicada en web el 18/11/21)

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2020. (publicat en web 21/04/21)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS – SEJI 2020

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS EN 2020

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDRE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ, PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ ENTRE CONCEPTES DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DEL SUBPROGRAMA PER A LA CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D’I+D+i. (en web el 18/11/22)