Visualització de contingut web

Normes

NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT

 • Guardar silenci.

 • A la sala de consulta no es permet menjar, beure, fumar o qualssevol altres conductes que alteren el fi d'esta.

 • Mantindre una higiene personal que no siga ofensiva i que no constituïsca una molèstia per als altres usuaris i el personal de l'arxiu.

 • Respectar les instal·lacions, els equips i les zones destinades a cada tipus d'activitat.

 • Contribuir a mantindre l'ordre i la neteja a la sala.

 • No es permet parlar en veu alta, alterar de manera alguna el necessari silenci. Les persones que torben l'ordre podran ser expulsades de la sala d'investigadors temporal o definitivament, segons la gravetat dels casos.

 • Es prohibix fer ús de telèfons mòbils durant l'estada de l'usuari a la sala de consultes.

NORMES D'ACCÉS

 • L'accés a l'arxiu és lliure i gratuït amb les restriccions que marca la llei. Hi ha documentació amb accés restringit, totalment o parcialment, ja siga per respecte a la propietat intel·lectual, al mal estat de la documentació o per necessitat de salvaguardar els interessos públics o garantir el dret de terceres persones.

 • En compliment del que es disposa en el Reial decret 1708/2011, art. 25.2, "quan en l'arxiu existisquen reproduccions dels documents sol·licitats, es donarà accés a estes com a norma general; en estos casos, només quan la matèria o circumstància de la investigació ho justifiquen i l'estat de conservació dels documents ho permeta, s'autoritzarà l'accés als originals prèvia presentació de la corresponent sol·licitud d'autorització." D'aquesta manera, molts documents només podran consultar-se en imatge digitalitzada. Es permetrà l'accés als originals quan existisca una causa justificada de manera raonada, dirigida per escrit al responsable de l'Arxiu.

 • Es requerirà autorització expressa de la Direcció de l'arxiu per a la consulta de:

  • Documentació en mal estat de conservació o en restauració (art. 62 Llei 16/1985 de patrimoni històric espanyol)
  • Documents en procés d'organització, reinstal·lació o reproducció.
  • Fons especials (pergamins, plaques de vidre, cartells i mapes o plans de gran format, etc.)
  • Documents per al treball en grup.
 • Els documents que continguen dades que puguen afectar la seguretat, honor, intimitat i imatge de les persones només podran ser consultats en els termes establits en l'art. 57 de la Llei de patrimoni històric espanyol i en els art. 59 i 60 de la Llei 3/2005, de 15 de juny d'arxius de la Comunitat Valenciana, això mateix servirà per a la reproducció de documents.

NORMES DE CONSULTA

 • El ciutadà per a accedir als fons necessitarà aportar DNI, Passaport o document similar i emplenar un formulari que es facilitarà en el mostrador de la sala d'investigadors, on constaran les seues dades personals així com les dades de la documentació que consultarà.

 • L'usuari facilitarà quantes dades es precisen, per a facilitar a l'arxiu la confecció de fitxers d'investigadors, temes tractats etc. A l'empara del preceptuat en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'Arxiu Històric Provincial de Castelló reconeix quedar obligat a guardar secret professional de tota la informació que afecte les dades facilitades pels investigadors i usuaris, emmagatzemar-los amb la deguda confidencialitat i a utilitzar els mateixos només amb finalitats estadístiques.

 • Només es podrà treballar a la sala amb fulles, quartilles o fitxes soltes, ordinador portàtil sense funda protectora i/o llapis de grafit bla. No es permet ploma estilogràfica, bolígraf, retolador o similar.

 • Qualsevol altre objecte personal de treball, com a llibres o materials impresos, ha de ser autoritzat expressament pel responsable de sala.

 • L'usuari no podrà tindre sobre la taula de treball efectes personals, com a carpetes, carteres o bosses.

 • Per a evitar danys irreparables en els documents no s'ha de col·locar sobre ells cap objecte, tampoc escriure, anotar o calcar sobre els mateixos; s'evitarà doblegar-los o recolzar-se en ells, així com qualsevol altra manipulació que puga danyar, tacar o desbaratar els documents.

 • L'usuari serà responsable de la deterioració, pèrdua o mutilació dels documents sol·licitats i servits. S'agraïx als usuaris la notificació de qualsevol tipus d'anomalia en la integritat i conservació dels documents consultats.

 • No es podran traure de la sala de consulta documents o llibres, inclosos els instruments de consulta.

 • No està permesa la consulta de dues caixes al mateix temps, ni la consulta simultània de la mateixa caixa per dos usuaris. Tampoc podran canviar-se els documents d'una taula a una altra, que hauran d'estar sempre col·locats sobre aquesta.

 • Haurà de respectar-se i no alterar l'ordre dels documents dins del seu expedient o unitat d'instal·lació, encara quan no estiguen foliats. Els lligats que pogueren trobar-se hauran de tornar a col·locar-se, una vegada acabada la consulta, posant especial cura a no danyar els documents. Sol·licite ajuda al personal de sala davant qualsevol dubte.

 • Les fulles es passaran amb les mans seques i netes; i per a les peces especials serà aconsellable l'ús de guants. En cap cas s'humitejaran els dits per a aquesta operació, ni es posaran sobre l'escriptura, gravats o il·luminacions.

 • El personal tècnic de l'arxiu podrà establir pautes específiques per a la manipulació de materials d'acord amb les seues característiques, amb la finalitat de garantir la seua conservació i integritat. Si el personal tècnic ho considera necessari els documents seran manipulats únicament pel responsable i/o en presència d'aquest.

NORMES DE CÒPIA I REPRODUCCIÓ

 • La fotocòpia, còpia, fotografia o reproducció dels documents de l'Arxiu Històric Provincial de Castelló està permesa però amb els límits establits per llei i previ el pagament, si escau, de les taxes específiques establides per la Generalitat Valenciana.

 • És possible sol·licitar fotocòpia de tots els documents en bon estat de conservació que no superen una grandària A3.

 • S'evitarà els procediments de reproducció que comporten manipulació mecànica i tinguen efectes negatius (llum intensa, calor, etc.). La fotocòpia directa, en conseqüència, queda totalment prohibida en casos excepcionals segons el parer de l'arxiver responsable. En cap cas es farà fotocòpia directa de pergamins, manuscrits, impresos anteriors al segle XX i protocols notarials.

 • Es tindrà en compte les restriccions que establix la Llei de propietat intel·lectual de tercers, encara que es permetrà la reproducció amb finalitats d'investigació.

 • Els instruments de descripció de l'arxiu la propietat intel·lectual del qual és del Ministeri de Cultura no poden reproduir-se ni fotografiar-se.

 • En qualsevol cas, l'arxiu no es fa responsable de l'ús indegut de les reproduccions que els usuaris puguen fer en contra dels drets d'autor protegits pel text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 • Es podrà fotografiar documents però no està permés l'ús de flaix. La propietat intel·lectual de les fotografies realitzades és del Ministeri de Cultura.

 • Quan el volum de fotografies realitzades siga considerable, se sol·licitarà l'autorització per escrit del responsable de l'arxiu i s'aportarà una còpia de les fotografies realitzades que es quedarà en l'arxiu.

 • Tot el material fotografiat o reproduït per mitjans propis així com el proporcionat per l'Arxiu Històric Provincial de Castelló té com a únic fi la investigació, serà necessària una autorització específica per a qualsevol altra fi, inclosa la seua publicació.

 • L'usuari ha de tindre en compte les condicions d'ús de les reproduccions, fer constar les referències dels documents i respectar la propietat intel·lectual de tercers.

Documents NO digitalitzats

Documents digitalitzats

Fotocòpia A4 B/N

0,06 €

Impressió A4 B/N

0,06 €

Impressió A4 Color

0,18 €

Fotocòpia A3 B/N

0,07€

Còpia digital

0,05 €

CD

1€

Plànols: 4,5€

NORMES DE PUBLICACIÓ

 • En tots aquells casos en els quals es desitge publicar qualsevol document de l'Arxiu Històric Provincial de Castelló és preceptiva la sol·licitud d'autorització. (Imprés de sol·licitud d'informació)

 • En la publicació resultant, la procedència dels documents o imatges se citarà de la següent manera:

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT, Arxiu Històric Provincial de Castelló, Codi de Referència / Signatura.

Exemple: [MINISTERI DE CULTURA I ESPORT, Arxiu Històric Provincial de Castelló, ÉS.120402.AHPC/4.2.2.1/Audiència Provincial, 19719, Exp. 174.]

 • Quan la publicació es realitze fóra d'Espanya, la procedència dels documents o imatges se citarà de la següent forma:

ESPANYA. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT. Arxiu Històric Provincial de Castelló, Codi de Referència / Signatura.

Exemple: [ESPANYA. MINISTERI DE CULTURA I ESPORT, Arxiu Històric Provincial de Castelló, ÉS.120402.AHPC/4.2.2.1/Audiència Provincial, 19719, Exp. 174.]