Visualització de contingut web

Accés i consulta a la documentació cadastral

La singularitat de la documentació cadastral

La documentació cadastral que conserva l'Arxiu Històric Provincial de Castelló està considerada com a documentació històrica, malgrat això, encara hui, les cèdules cadastrals dels anys 20, 40, 50 o 90 serveixen per a solucionar conflictes relacionats amb el cadastre.

Tota documentació de les institucions públiques catalogada com a històrica és, per llei, d'accés i consulta lliure i gratuïta, no obstant això, tota la documentació cadastral dels últims 50 anys conté dades personals protegides per la legislació vigent i que limiten aquest accés i consulta.

Per a accedir a la documentació cadastral es tindrà en compte si l'accés es realitza per a l'execució d'investigacions de caràcter històric, científic o cultural o si és per motius jurídic-administratius.

Per a l'execució d'investigacions de caràcter històric, científic o cultural:

Les consultes s'atendran sempre:

 • Quan no consten dades protegides pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.
 • Quan, encara constant dades protegides, haja transcorregut 50 anys de la data dels documents.
 • Quan, encara constant dades protegides, es tracten les dades personals amb les reserves que estableix la legislació vigent (Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol, la Llei orgánica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la Llei 3/2005 d'Arxius de la Comunitat Valenciana, Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari).

Per a l'accés per motius jurídic-administratius:

 • Titular cadastral actual té accés a les dades protegides de l'immoble i dels antecedents d'aquest. Ha de presentar el seu DNI.
  • Dades actuals: són facilitats per Cadastre.
  • Antecedents:
   • Podrà accedir als valors cadastrals que l'immoble va tindre amb anterioritat així com a les altres dades físic-econòmiques. (Mai al nom dels anteriors titulars cadastrals)
   • Podrà accedir a informació per a la identificació de parcel·les confrontants, amb excepció del valor cadastral i el nom dels titulars.

 

 • Titular cadastral anterior: només podrà accedir a la informació referida a la data i període durant el qual va ostentar la titularitat. Podrà accedir a informació per a la identificació de parcel·les confrontants, amb excepció del valor cadastral i el nom dels titulars. Ha de presentar el seu DNI.

 

 • Representants o autoritzats pel titular cadastral: podran exercir el dret d'accés a les dades protegides. Han de presentar:
  • un model d'autorització o la mateixa sol·licitud de l'arxiu degudament emplenada i signada pel titular,
  • fotocòpia del DNI del titular,
  • fotocòpia del DNI de l'autoritzat o representant.
   • Nota: l'autorització és per a una sola vegada i només per a accedir a les dades consignades en el formulari i els motius exposats en aquest. La representació és per a actuar en nom del titular totes les vegades que siga necessari.

 

 • En el cas que aquell que conste com a titular haja mort haurà d'aportar-se:
  • Fills i cònjuge:
   • certificat de defunció i llibre de família actualitzat.
  • Altres hereus:
   • Testament i certificat de registre general d'actes d'última voluntat.
   • Si no hi ha testament: acte judicial o acta notarial de notorietat.
  • Legatari:
   • Testament i certificat de registre general d'actes d'última voluntat.

 

Consulta

Com per a la resta de documentació les consultes de Cadastre poden realitzar-se:

 • Presencialment: presentant el DNI
 • Per telèfon: 964 55 83 96
 • Per correu electrònic: ahpc@gva.es

Recomanem realitzar la consulta prèvia per correu electrònic per a poder informar-lo de la documentació que té l'arxiu que podria ser del seu interés, de la documentació que ha d'aportar o de les passes que ha de seguir per a obtindre una certificació.

Independentment de com realitze la seua consulta, necessitarem saber:

 • Nom i cognoms del titular cadastral
 • DNI
 • Dades identificatives de l'immoble o la finca (municipi, rústica o urbana, polígon i parcel·la, carrer …)
 • Dades de contacte (telèfon i mail)

Emplene la nostra sol·licitud d'accés a la documentació cadastral

 

Taxes

La documentació pot obtindre's per fotocòpies simples, fotocòpies compulsades o certificació.

 • Les fotocòpies són 0,06 €/còpia en DIN-A4, 0,07/còpia en DIN-A3.
 • Les fotocòpies compulsades són 1 €/fotocòpia.
 • Les certificacions són 1,05€/emissió del certificat + 0,176670€/fulla i per any de custòdia en l'arxiu.

Les taxes vigents estan regulades per la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.

 

Plànols de rústica

Els plànols de rústica, tant moderns com antics, NO estan en l'Arxiu Històric Provincial de Castelló, es troben en la Gerència Territorial de Cadastre de Castelló, situada en el Passeig Ribalta, 12-14, Castelló de la Plana. Telf. 964 72 39 60.