Organismes

Portals

Plan Antifraude

Plan Antifraude

PLA ANTIFRAU 

ANNEXOS

ANNEX I -  Procediment d'Avaluació de risc.

ANNEX II -  Catàleg de banderes roges i controls proposats.

ANNEX III -  Controls previstos.

ANNEX IV -  Matriu de riscos SNCA (format reutilitzable).

ANNEX V - Checklist o llistes de comprovació en format reutilitzable.

ANNEX VI - Llistes de comprovació (EX POST).

ANNEX VII Procediment relatiu a la prevenció, detecció i gestió del possible conflicte d'interessos i models DACI.

- Declaració d'absència conflicte d'interessos (DACI) segons Annex IV de l´Ordre 1030/2021 i actualizada amb els continguts de l´Odre HFP/55/2023:

A) Model Declaració d'absència de conflicte d'interés (DACI) per a l'Administració.

A.1) Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interés Minerva.

- ANNEXOS Ordre HFP/1030/2021:

B) Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació con l'execució  d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

C) Model declaració de compromís en relació con l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) per a persona jurídica.

D) Model declaració de compromís en relació con l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) per a la persona física.

CODIS I INSTRUCCIONS

  • Codi ètic i de bona conducta (enllaç).
  • Instruccions sobre com previndre i com procedir en supòsits de conflicte d'interessos (enllaç).

CANAL DE COMUNICACIÓ I DENÚNCIA