Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
21 de gener de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 15 de juliol, 5 i 19 de novembre de 2020.

2. RESOLUCIÓ de __ de gener de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Ordre 1/2020, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

3. Resolució de __ de _______ de 2021 de la directora general de Personal Docent, per la qual esconvoca el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

4. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià.

5. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.