Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
30 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 i 30 de juliol i 26 de novembre de 2020.

2. PROJECTE d'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.