Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 d'abril de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 9 de juliol i el 12 de novembre de 2020, i el 21 i 28 de gener de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2021/2022, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat docent que imparteix ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.
 
4. Torn obert de paraula.