Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de juny de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 16 de maig de 2024.

2. RESOLUCIÓ de XXX de juny de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2024/2025 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris que impartixen docència, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

3. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Universitat i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents no universitaris que impartixen docència, per al curs 2024/2025.

4. DECRET __/2024, de__ de _____, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2024 per a personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

5. ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per a la seua incorporació a partir de l'inici del curs 2024/2025..

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.