Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 d'abril de 2023. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 7 de desembre de 2022.  

2. Projecte d'Ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.

3. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

4. Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i altres cossos en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. 

5. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.