Detall notícia

El Consell aprova el decret que regula el funcionament del Comité d'Esport Universitari

31/07/2020

La norma naix del consens entre la Generalitat i les 7 universitats que impulsen el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari


El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula el règim jurídic, composició i funcionament del Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana.

La Llei valenciana de l'esport i l'activitat física de 2011 fixa l'establiment de mesures de col·laboració i coordinació amb les universitats per al desenvolupament de l'esport universitari i en l'esmentada llei es preveu la creació del Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Es tracta d'un òrgan de coordinació, programació i promoció de l'activitat i competició esportiva de les universitats, i amb la competència específica de qualificar les competicions esportives oficials d'àmbit universitari d'un cap a l'altre del territori valencià.

El Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat de participació i assessorament en matèria de coordinació programació i promoció de l'activitat i competició esportiva de les universitats.

Entre les seues funcions destaquen qualificar les competicions esportives oficials de l'àmbit universitari valencià, promoure l'esport universitari coordinant actuacions entre universitats, convocar el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CAEU), impulsar propostes de millora de l'esport universitari, amb especial atenció a l'esport femení, així com assessorar sobre qualsevol actuació o incidència en l'àmbit de l'esport universitari.

El decret aprovat hui regula la composició i funcionament del comité, que estarà dirigit per la Presidència, càrrec que ocuparà la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d'esport, i dues vicepresidències que ostentaran, d'una banda la persona titular del rectorat de la universitat que exercisca la secretaria del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CAEU), i per l'altra la persona titular de la direcció general competent en matèria d'esport.

També formaran part del Comité com a vocals: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d'esport, un representant de la direcció general amb competències en matèria d'universitats, la persona titular del servei competent en matèria d'esport universitari de la direcció general competent en matèria d'esport, les persones titulars dels vicerectorats amb competència en matèria d'esport de totes les universitats valencianes, les persones titulars dels serveis d'esport de les universitats, dues persones representants dels serveis o unitats d'igualtat de les universitats, una persona representant del Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants, i dues persones representants de federacions esportives.

En aquesta línia de foment de l'esport universitari, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha anat incrementant progressivament en els últims tres anys les ajudes per a l'organització del Campionat Autonòmic d'Esport Universitari (CAEU).

Enguany, la conselleria ha concedit 200.000 euros en ajudes a les set universitats valencianes que impulsen aquest esdeveniment esportiu, import que cal sumar als 150.000 euros de l'any passat i als 80.000 euros de 2018.