Organismes

Portals

Delegatic

Delegatic

L'última actualització del web és de data: 10/11/2022.

1. INFORMACIÓ PRÈVIA
2. GESTIÓ ECONÒMICA
3. INVENTARI
4. REQUISITS
5. CATÀLEG D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC
    5.1. Maquinari
           5.1.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
           5.1.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia
           5.1.3. Productes inventariables que els centres poden adquirir subjectes a autorització prèvia
5.2. Programari
           5.2.1. Programari per a Formació Professional
           5.2.2. Programari destinat a alumnes amb necessitats educatives especials
           5.2.3. Programari destinat a ensenyaments artístics superiors i estudis de disseny i música (ISEACV)
           5.2.4. Programari de control de maquinari perifèric delegat
           5.2.5. Anotació comptable
6. INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

Aquest catàleg es publica a l'empara de la RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2021, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències en la persona que exercisca la direcció dels centres educatius públics no universitaris de la Generalitat per a adquisició  d'equipament  i  productes  TIC  per  a  ús  en  l'entorn  educatiu. [2021/11088]

Aquesta resolució habilita al Director General de Tecnologies de la Informació a publicar, mitjançant resolució, la creació i modificació d'un catàleg d'equipament i productes TIC susceptible de ser contractat pels Centres Educatius de la Generalitat (inclòs ISEAC).

En data de 21/12/2021 en el DOGV apareix publicada la resolució del Director General de TIC, on s'estableix el catàleg esmentat:

RESOLUCIÓ  de  29  de  novembre  de  2021,  del  director  general de Tecnologies de la Informació de les Comunica-cions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la  qual  es  crea  el  catàleg  d'equipament  i  productes  TIC  susceptible  de  ser  contractat  pels  centres  educatius  de  la  Generalitat i s'estableix el seu pressupost. [2021/12180]

Actualització juliol 2022:

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, del director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’actualitza l’annex del catàleg d’equipament i productes TIC susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat. [2022/6721]

Actualització octubre 2022:

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la
qual s’actualitza el catàleg d’equipament i productes TIC susceptible de ser contractat pels centres educatius de la Generalitat. [2022/9973]

Qualsevol actualització del catàleg serà publica en el DOGV mitjançant Resolució del DGTIC.

 

 

2. GESTIÓ ECONÒMICA

Aquesta delegació de competències no modifica la normativa de gestió econòmica vigent que afecta els centres educatius, la qual s'ha de complir per poder realitzar qualsevol adquisició. Pot trobar-se la informació de gestió econòmica dels centres en el seguent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/gestio-economica

En tot cas, serà necessari introduir en la comptabilitat d'ITACA l'anotació comptable corresponent a l'adquisició de l'article del catàleg. Per a això, s'utilitzaran els següents subcomptes:

22003 - Material informàtic no inventariable.
625021TIC - Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia.
 

3. INVENTARI

En aquells casos en què s'indique en el catàleg, l'equipament i els productes TIC adquirits pels centres educatius hauran de registrar-se en l'eina d'inventariat habilitada per a tal fi per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). Actualment, aquesta eina es denominada gvaSAI - INVENTARI, i està integrada dins del nou portal de serveis gvaSAI.

 

4. REQUISITS

 • La vigent llei de contractes estableix per a contractes menors, la quantitat màxima establida per a un contracte menor en 15.000€ sense incloure l'IVA. Qualsevol procediment d'adquisició de productes inclosos en el catàleg, com en qualsevol cas, haurà de seguir l'indicat en la legislació vigent.
 • En totes les resolucions que s'adopten i en els contractes que es formalitzen en virtut de la delegació, es farà constar expressament que els mateixos han sigut realitzats d'acord amb la resolució de delegació de competències i d'aquesta pròpia resolució de creació i modificació del catàleg, segons el que s'estableix en l'article 63 de la Llei 5/1983, del Consell, i en l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Tots els articles adquirits, quan puguen ser incorporats o connectats a un ordinador, hauran de ser compatibles amb la versió de LliureX instal·lada en els equips del centre, incloent-hi LliureX 16, Ubuntu 16.04 Xenial Xerus, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver i posteriors. Açò s'aplica també a qualsevol programari d'ús que acompanye l'article, que haurà de ser totalment funcional amb LliureX, segons el que s'acaba d'indicar.
 • Quan els articles s'incorporen o es connecten a equips enviats des de la Conselleria amb altres sistemes operatius diferents de LliureX, serà suficient que siguen plenament compatibles i funcionals amb el sistema operatiu en què vagen a usar-se.
 • Qualsevol equipament o producte TIC adquirit haurà de funcionar complint les restriccions i la normativa vigent establides per la Generalitat Valenciana, especialment les referides a seguretat en la xarxa de comunicacions.
 • Es delega únicament l'adquisició de l'equipament i productes TIC inclosos explícitament en aquest catàleg i d'acord amb les condicions que s'hi especifiquen. Per això, queda expressament prohibida l'adquisició d'aquells que no apareixen en ell com, per exemple, ordinadors de qualsevol tipus.
 • Els centres educatius hauran de gestionar la garantia de l'equipament i dels productes TIC que adquirisquen.

 

5. CATÀLEG D'EQUIPAMENT I PRODUCTES TIC

5.1. Maquinari

5.1.1. Productes no inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia

L'anotació comptable a ITACA es realitzarà contra el subcompte 22003 - Material informàtic no inventariable

S'autoritza l'adquisició per part dels centres dels articles següents:

 • Bateries de portàtils
 • Càmeres web
 • Comandaments a distància
 • Components d'àudio-vídeo: altaveus, auriculars, micròfons, cables de connexió…
 • Convertidors i connectors: transceptors, GBIC…
 • Discos durs
 • Discos SSD
 • Ferramentes: alicates de terminals, tésters, multímetres…
 • Fonts d'alimentació
 • Lectors de codis de barres
 • Lectors de DVD
 • Lectors de targetes
 • Memòria RAM
 • Sensors
 • Targetes d'emmagatzematge
 • Targetes d'àudio
 • Targetes de xarxa
 • Targetes de vídeo o gràfica
 • Teclats i ratolins
   


5.1.2. Productes inventariables que els centres poden adquirir sense autorització prèvia

L'anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà a ITACA contra el subcompte 625021TIC - Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d'alta en l'aplicació gvaSAI - INVENTARI.

S'autoritza l'adquisició per part dels centres dels articles següents:

- Carros per a la càrrega i transport de tauletes i/o ordinadors portàtils:

 • Armaris de càrrega de portàtils i tauletes.

- Dispositius tàctils i audiovisuals:

 • Monitors
 • Projectors convencionals
 • Projectors de gran angular
 • Projectors interactius
 • Tauletes digitalitzadores  (perifèrics tàctils connectats al PC per al disseny gràfic)

- Equips de protecció:

 • Sistemes d'alimentació ininterrompuda

-Robòtica:

 • Robots i kits de robòtica programable
 • Plaques amb microcontrolador i entorn de desenvolupament programable (Arduino, Raspberry...)

- Sistemes d'emmagatzematge:

 • Cabines de discos (NAS)

- Sistemes d'impressió i escàner:

 • Equips multifunció
 • Escàners
 • Impressores convencionals
 • Impressores 3D
 • Plòters

5.1.3. Productes inventariables que els centres poden adquirir subjectes a autorització prèvia

L'anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà en ITACA contra el subcompte 625022 TIC Material TIC inventariable subjecte a autorització prèvia. A més, hauran de ser donats d'alta en l'aplicació gvaSAI-INVENTARI.

 • Punts d'accés sense fils com a element accessori al carro de càrrega per al seu ús com a aula mòbil.
 • Pantalles interactives per a espais físics del centre educatiu que no tinguen la consideració d'aula de docència.

Es podrà sol·licitar les autoritzacions des de les categories corresponents en gvaSAI, dins de DelegaTIC: Autoritzacions.

5.2. Programari

Llicències ADOBE: la competència de compra d'aquest tipus de programari es trasllada a la DGTIC mitjançant la present resolució:

<RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, d'avocació de l'expedient de contractació administratiu, subministrament de subscripció de 10.689 llicències educatives «Adobe Creative Cloud» CNMY20/DGTIC/51. [2021/6906]>

 

5.2.1. Programari per a Formació Professional

Per als estudis de Formació Professional, es delega la competència de compra del programari requerit per a aconseguir els resultats d'aprenentatge establits en els corresponents reials decrets de Títol, així com en els Currículums desenvolupats en la Comunitat Valenciana, segons s'indica en l'Annex II de la Resolució.

Vore Resolució, dogv Num. 9239 del 21/12/2021, pàg 53403 i següents.
 

5.2.2. Programari destinat a alumnes amb necessitats educatives especials

Es delega la competència de compra del programari que estiga enfocat a donar solucions a alumnes amb trastorns de l'aprenentatge (dislèxia, TDAH, discalcúlia...), trastorns de la parla i el llenguatge, o amb discapacitats sensorials (baixa visió, sordesa...). Concretament, es delega el següent:
 

 • Programes que afavorisquen l'aprenentatge multisensorial
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • Programes específics dirigits a millorar la lectura, l'escriptura, l'aprenentatge i la comunicació

 

5.2.3. Programari destinat a ensenyaments artístics superiors i estudis de disseny i música (ISEACV)

Es delega la competència de compra del programari següent:

 • Programari antiplagi
 • Programari de gestió biblioteca i registre públic de TFT
 • Programari de realització i anàlisi d’enquestes
 • Programari de modelatge 3D per a arquitectura
 • Programari de modelatge mecànic 3D
 • Programari CAD per a modelatge de superfícies i sòlids
 • Programari d’animació, modelatge, simulació i renderitzat 3D
 • Programari de composició i notació musical

 

5.2.4. Programari de control de maquinari perifèric delegat

Es delega la compra de Programari de control de maquinari perifèric delegat.

5.2.5. Anotació comptable

Quan s'adquirisquen llicències de programari que inclouen el dret d'utilització temporal d'un producte, incloses les successives renovacions d'aquest dret, aquestes llicències es consideren no inventariables. L'anotació comptable en ITACA es realitzarà amb el subcompte 22003 - Material informàtic no inventariable.
La resta de productes programari considerat com a aplicacions informàtiques i bases de dades en suport físic, excloses les llicències en les quals només s'accedeix a dades, es consideren inventariables. L'anotació comptable dels articles inclosos en aquest apartat es realitzarà en ITACA contra el subcompte 625021TIC - Material TIC inventariable no subjecte a autorització prèvia.

 

6. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Qualsevol consulta que es desitge realitzar des dels centres educatius sobre aquesta delegació de competències pot realitzar-se obrint una incidència en el SAI en la cua Equipament TIC>Petició>DelegaTIC>Dubtes i consultes