Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Ves enrere Projecte de Decret de reconeixement de certificacions lingüístiques, d’homologació per estudis de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de Llengües

Projecte de Decret de reconeixement de certificacions lingüístiques, d’homologació per estudis de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de Llengües

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
 
L'objecte de la futura norma és dotar d'eficàcia administrativa les titulacions i els certificats emesos per diferents entitats públiques i privades que s'adeqüen al model establit en el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR), així com homologar els estudis de valencià i anglés dels sistema educatiu valencià no universitari, de conformitat amb les disposicions de la Llei 4/2018 de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, i crear el Registre Administratiu de Certificats de Llengües.
 
Les aportacions i opinions sobre el projecte de norma poden remetre's, en el termini de 10 dies naturals, fins al dia 16 de març inclòs, a l'adreça de correu electrònic sipe@gva.es.