Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

24 projectes de decret de Curriculums de Formació Professional

se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell, pels quals s'estableixen els currículums de...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües...

En el DOGV número 9027, de 24/02/2021, s'ha publicat la Resolució de 19 de febrer de 2021, del director general de Política Lingüística...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

Projecte d'ORDRE xx/ 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió...