Audiència i Informació Pública

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projectes Ordre FP

se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes d'ordre en matèria de Formació Professional del sistema educatiu...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües...

En el DOGV número 9027, de 24/02/2021, s'ha publicat la Resolució de 19 de febrer de 2021, del director general de Política Lingüística...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS EN ELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES

Projecte d'ORDRE xx/ 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió...