D.G. Innovació Tecnològica Educativa

PGA

Inici > PGA > Històric novetats

RECOMANACIONS I SOLUCIONS A ALGUNS PROBLEMES DETECTATS EN LA PGA I GC.


RECOMANACIONS

Fulls que han de quadrar

 • Hem de tindre ompli el full 4.1 de professors perquè ens deixe entrar en totes les altres pantalles.
 • full 2.2(grups) el numere d'alumnes en els grups ha de quadrar amb els alumnes del full 2.1 per cursos.(els alumnes de la 2.1 d'un curs han de ser els mateixos que la suma dels alumnes dels grups d'eixe curs en la 2.2)
 • El numere d'alumnes per cursos i torns 2.1 ha de ser el mateix que el numere d'alumnes per cursos i anys de naixement (21. en primària i annexos en secundària)
 • Sempre han d'haver-hi dades en el full 4.4 d'Estadística.

Incapacitats i NEE:

 • Els alumnes amb incapacitats es marcaran en la primera pantalla de la Matriculació en GC.
 • Els alumnes que tenen una Incapacitat 25 (Altres) no apareixeran en la PGA. Els alumnes que es va posar Compensació educativa 91(Altres...) tampoc apareixeran.
 • Els alumnes que tenen una incapacitat distinta de 25 apareixen en la PGA tant en el full E2 com en E3. Els alumnes marcats amb incapacitat 25 no apareixen en el full E3. (açò és per a secundària).
 • Recordar en primària:
 • El Full 2.1.C (1) es referix a unitat ordinària d'EE en centres normals.
 • Full 2.1.C (1) per anys i 2.1.C (1bis) per cursos, han de quadrar.
 • Full 2.1.C (2) per anys i 2.1.C (2bis) per cursos, han de quadrar.
 • Full 2.1.C (2) ha de ser un subconjunt del full 2.1.C (1)
 • Full 2.1.C (2) bis ha de ser un subconjunt del full 2.1.C (1bis)
 • Atenció: Full 2.1.C (3) és només per a algun centre que tinga unitats específiques d'EE.

Nacionalitat del alumnat:

 • El camp Nacionalitat (de la primera pantalla de Matriculació) és el que realment diu si un alumne és estranger o no (no el camp País de Naixement).

Logopèdia:

 • El professor/a de Logopèdia NO ha de donar-se, normalment, com a personal NO docent.

Nivells del centre:

 • Ha de marcar com a nivells el centre inclús aquells nivells que tenia l'any passat i no impartix enguany. La finalitat és que puga calcular els resultats acadèmics de l'any anterior d'eixos nivells. Posteriorment pot eliminar eixos nivells.
 • De totes maneres en GC tampoc ha d'haver-los eliminat de l'opció de menú Centres, Definició de centre, botó Nivells. Doncs si no la importació no serà efectiva.
 • Anar al principi

Còpia de seguretat

 • Al fer una còpia és millor seguir estos passos:
 • Eixir del programa.
 • Tornar a entrar i no fer cap operació.
 • Obtindre la còpia de seguretat des d'Útils >> Còpia de seguretat.

Restaurar còpia de seguretat:

 • Entrar en el programa.
 • No fer cap operació
 • Restaurar la còpia de seguretat des d'Útils >> Restaurar còpia seguretat
 • Eixir del programa

PROBLEMES I SOL·LUCIONS


PROBLEMES GENERALS

ATENCIÓ EN LA IMPORTACIÓ DE DADES DES DE GESTIÓ DE CENTRES

 • Útils --> Calcular dades des de Gestió de centres (Primària)
 • Útils --> Calcular dades des de Gestió de centres (Secundària)

ERROR: No s'ha de tornar a importar O MILLOR DIT "NO CALCULAR" les dades procedents de GC si ja s'han realitzat canvis importants en la PGA. En principi el mer fet d'importar dades no deuria "xafar" res, el problema està en quant es calcula.

SOLUCIÓ: S'ha de realitzar una importació de dades de GC i realitzar una comprovació dels mateixos. Si falten moltes dades intentar fer-los i corregir-los en GC. Tornar a realitzar una importació de dades de GC. Comprovar dades i corregir i/o afegir les dades que falten en la PGA. No tornant a importar dades doncs este procés "picaria" tot el que agrega i modificat en la PGA.

SI JA ES VA REALITZAR UNA IMPORTACIÓ ANTERIOR I DESITGEM TORNAR A REALITZAR UNA ALTRA IMPORTACIÓ.

TINDRE EN COMPTE QUE ESTE PROCÉS "XAFARÀ" LES DADES QUE HÀGEM POGUT INTRODUIR MANUALMENT EN ELS FULLS DE LA PGA. Açò només es farà si a penes hem introduïdes dades en els fulls de la PGA i, en canvi, han sigut grans i importants els introduïts en GC.

Si no n'hi ha pot realitzar la importació de les dades de GC però entones HAURIA DE CALCULAR NOMÉS EL SUBAPARTAT EN EL QUAL HAJA REALITZAT CANVIS.

ERROR: El programa, per alguna raó, pot quedar-se bloquejat després d'un missatge d'error.

SOLUCIÓ: Eixir de l'error preferiblement amb la tecla "Esc" i del programa com siga possible. Quan es torne a entrar realitzar una reorganització de fitxers perquè podrien haver sigut danyats alguns fitxers índex. Deu anar al menú Útils >> Recuperació BD corrupta.

ERROR: L'ordinador es queda bloquejat totalment de tal forma que no hi ha una altra forma d'eixir d'una pantalla.

SOLUCIÓ: Teclejar "Ctrl" + "Alt" + "Del" i esperar al següent missatge que donarà Windows. En este seleccionar l'aplicació PGA i després Clic en "Finalitzar tasca". Si no dóna resultat només es pot eixir des del botó de "Reset" o desconnectant l'ordinador.

ERROR: Pot aparéixer el següent missatge d'error "Fallada en el comandament RUN". Això indica que li falten llibreries *.DLL.

SOLUCIÓ: Consulte amb el servici tècnic telefònic i seguisca les indicacions

PROBLEMES EN EL CÀLCUL DE DADES IMPORTADES DES DE GESTIÓ DE CENTRES

ERROR: Hi ha processos de càlcul de la PGA que el programa tarda diversos minuts a realitzar-ho i aparentment dona la sensació que el programa s'ha quedat "penjat". Açò es produïx especialment el els apartats 1.5 i 2.8.

SOLUCIÓ: Calcular cada carpeta de la PGA per separat. És a dir calcular una carpeta i després una altra. Tindre paciència i no precipitar-se a realitzar un "RESET" per a interrompre el procés. Esperar que aparega el missatge "procés finalitzat" o semblant.

ERROR: En l'opció de "Útils" --> Calcular dades des de Gestió de centres (Secundària) --> Annex E de l'apartat 2.10 Educació especial i serveis complementaris>, si no es tenen Serveis complementaris, NO CALCULAR l'Annex E de l'apartat 2.10 Educació especial i serveis complementaris (vore imatge adjunta) perquè dóna errors que deixen bloquejat totalment el programa.

SOLUCIÓ: En cas d'haver començat el càlcul eixir exclusivament amb la tecla "Esc", en cas contrari començarà a donar errors que només es podrà solucionar eixint del programa i tornant a entrar.

ERROR: Teníem informació correctament introduïda en el programa (professors, activitats, horaris, etc.) i no obstant ara no apareix o apareix en un lloc que no correspon. Això pot ser degut al fet que els fitxers índexs de les taules s'hagen alterat, per la qual cosa haurem d'esborrar tots els fitxers índexs i crear-los de nou.

SOLUCIÓ: Fer còpia de seguretat en disquet. Eixir del programa de la PGA completament (NO minimitzant) i des de l'Explorador de WINDOWS fer una còpia de la carpeta PGA ("Còpia de PGA"). A continuació entrar en la carpeta PGA original i amb sume cuidat esborrar tots els fitxers amb l'extensió CDX, Atenció! no esborrar cap altre fitxer. Seguidament executar el programa ACTUAPGA.EXE i contestar a tots els missatges que apareguen "Acceptar" i "Recuperar"


ERRORS MÉS FREQÜENTS EN EL PROCÉS DE VALIDACIÓ DE LA PGA I LA FORMA DE SOLUCIONAR-LOS


Durant el procés de validació de la PGA (Utilitats >> Comprovació de dades) ens poden aparéixer errors. A continuació indicarem alguns d'eixos errors més freqüents i la forma de solucionar-los.

Si estem utilitzant el programa Gestió de Centres (GC) per a solucionar els errors tindrem dos alternatives: corregir l'error en el programa GC o corregir l'error des del propi programa de la PGA.

Hem de tindre en compte que si solucionem el problema des del programa de GC deurem, a continuació, tornar a importar les dades (Utilitats >> Calcular dades des de Gestió de centres >> Obtindre dades per al càlcul) i seguidament tornar a calcular (Utilitats >> Calcular dades des de Gestió de centres; Seleccione Calcular; polse el botó de la calculadora) i este procés ens esborrarà informació que hàgem introduït des del programa de la PGA.

Per tant si ja hem estat corregint errors i/o introduint dades des del programa de la PGA haurem de valorar, depenent de la quantitat d'errors que tinguem i del treball que ja portem realitzat de correcció/introducció de dades des de la PGA, allò que ens resulte més rendible: corregir des de GC, i tornar a importar i calcular, o continuar corregint/introduint des del programa de la PGA.

NOTA: En les explicacions que es fan a continuació sobre els menús de GC es referixen al menú nou del programa GC. Si s'està utilitzant l'antic la seqüència d'opcions indicada variarà. Per a canviar el menú antic pel nou es correspon amb la seqüència següent: Utilitats >> Canvi de menú >> Nou

Cod. error: ASIG-AL-3

El núm. d'hores per assignatura del curs és 0. No hi ha hores per a l'assignatura XXXXX del curs XX. Este error es produïx per tres possibles causes:

CAUSA 1: No s'ha realitzat el càlcul des de GC.

SOLUCIÓ DES DE GC: Des de GC recalculem el nombre de grups per assignatura per als torns que tinguem, si tenim dubtes podem recalcular els tres torns: Diurn, Vespertí i Nocturn. (Grups >> NÚM. de grups per assignatura PGA >> Diurn - Vespertí - Nocturn >> Recalcular >> Eixir) o utilitzar desde GC Processos >> Validació de dades PGA.

CAUSA 2: Tenim alumnes matriculats en assignatures a les quals no els hem assignat hores en l'horari del grup (ni en el de professors). Se nos presenten novament dos raons: que no hàgem posat eixa assignatura en l'horari dels alumnes o que l'alumne no haja de cursar la mencionada assignatura.

SOLUCIÓ DES DE GC: Si no s'ha posat en l'horari del grup col·locar-la igual que hem col·locat la resta. Si és una assignatura que l'alumne no ha de cursar s'ha d'eliminar de la seua matrícula (Alumne >> Canvia alumne de... >> (buscar l'alumne) >> Assignatures matriculades) Esta operació s'haurà de realitzar alumne per alumne.

CAUSA 3: Quan l'error està en l'assignatura de Religió és possible que el motiu siga el no haver-se matriculat correctament la religió que cursa (normalment catòlica).

SOLUCIÓ DES DE GC: Detectar que alumnes/as no estan ben matriculats de Religió i tornar-los a matricular.

SOLUCIÓ DES DE PGA: Tant per a modificar les hores com per a eliminar l'assignatura es realitza des de l'opció de menú Matrícula, per exemple per a alumnes d'ESO seria (Matrícula >> EEMM / Secundària >> ESO >> 2.6 ESO Alumnes per assignatures) i des de posició eliminar l'assignatura o modificar el nombre total d'hores que s'impartixen d'esta.

Cod. error: PROFNOCA

Falta informació sobre el professor en el full de PROFESSORAT DEL CENTRE. Cal modificar l'adscripció del professor XXXXX.

CAUSA: Este error es produïx normalment perquè tenim el professor/a indicat sense una adscripció.

SOLUCIÓ DES DE GC: Indicar l'especialitat d'adscripció del professorat (Professors >> Actualització >> Habilitacions >> [seleccionar les possibles adscripcions: Primària, Secundària, FP, Totes] >> Adscrit a:)

SOLUCIÓ DES DE PGA: (Rec. Humans >> [Primària] o [EEMM / Secundària] >> [4.1 Professorat del centre] o [4.1 Professors: horaris i funcions] >> Dades del professor >> Adscripció).


COL·LECCIÓ D'ERRORS I PROBLEMES CONCRETS I LA SEUA RESOLUCIÓ.


PROBLEMA: Error a l'instal·lar la PGA en un directori amb espais en el seu nom.

SOLUCIÓ: Normalment s'instal·larà en una carpeta sense espais per exemple "PGA2002" i no "PGA 2002".

PROBLEMA: No es genera el disquet. Ix núm. error 114 núm. 402. Programa EXPORTARDATOS. Error: l'índex no correspon a la taula. Elimine l'arxiu d'índex i torne a crear. Nota: pot ser acompanyat d'un altre (que és el que està provocant-ho), per exemple: El full 3-5 de la PGA (Programa Anual d'Activitats) després que l'omplim en el seu dia, ara no deixa vore ni imprimir-la.

SOLUCIÓ: Manual: esborrar els fitxers d'extensió *.cdx de la carpeta PGA (atenció! no de la subcarpeta Importa) i després executar l'arxiu actuapga.exe que trobaràs en la mateixa carpeta PGA. Automàtica: executar l'arxiu reorgrup.exe (grandària 8 Kb) que és un pegat que ho arregla només. Si t'ha ocorregut demana'ns este fitxer per correu.

PROBLEMA: Error PRI44-1 44 Estadística del professorat.

SOLUCIÓ: Atenció en centres privats que en el camp Titularitat dins de la definició de centre hagen posat públic (camp codtilar).

PROBLEMA: No es calcula bé el full 1.7 de resultats de l'any anterior referit a la Programa Garantia Social.

SOLUCIÓ: A mà (per alguna raó no obté les dades de l'any anterior). Recordar de totes maneres la manera de matricular en PGS.

PROBLEMA: Incapacitats c.1.c primària no "caben" els nascuts en el 1988.

SOLUCIÓ: Donar-ho com nascut en 1989 i fer diligència junt amb l'escrit d'aprovació de la PGA.

PROBLEMA: Cod error: SEC22-1

El núm. D'alumnes total per al curs declarat en el full 2.1 a ALUMNES OFICIALS PER CURS I TORN no coincidix amb els declarats en el full 2.2 NÚM. D'ALUMNES PER GRUPS.

Per al curs 1BACH i torn D el núm. d'alumnes total és diferent al núm. dels grups d'eixe curs i torn 143.

SOLUCIÓ: Sol passar en amb els grups de són de llengua en valencià.

Importar i calcular primer grups (sense programa bilingüe) i després calcular el programa bilingüe.

I si ja he realitzat la importació? Entrar en el full 2.1.B del programa bilingüe i corregir-ho a mà (igualar les dos xifres).

PROBLEMA: No imprimix alguns fulls. Per exemple la 3.9 B Temes transversals o el Full 4.4 de professors.

SOLUCIÓ: El problema pot estar en la configuració de la impressora. Inici, Configuració, Impressores. Botó dret sobre icona impressora i seleccionar Propietats.

Canviar l'orientació de paper a horitzontal (en alguns casos). En altres caldrà ampliar els marges d'impressió. En altres casos se soluciona canviant la qualitat, és millor que no siga fotogràfica deixar-ho en 300 ppp com molt o qualitat esborrany.

A vegades consistix a canviar la configuració des del propi GC o PGA (utilitats, configuració impressora) i indicar el tipus de paper pertinent (si es fa així no ho guarda i la pròxima vegada hauràs de fer-ho de nou). El següent exemple és per a la impressora Epson Stylus 680.

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA