D.G. Innovació Tecnològica Educativa

PGA

Inici > Programari > PGA

GUIA D'USUARIInstal·lació

Els requisits del sistema

El programa necessita per al seu funcionament: Un ordinador amb processador PENTIUM amb 12 MB RAM . El sistema operatiu Windows 95, 98 o XP. Un espai aproximat de 40 MB en disc dur.

NOTA:

Si desitja saber com abaixar-se els arxius des d'Internet, faça clic ACÍ. (seleccione el mòdul que desitja en este cas la PGA)

Instal·lació des del CD-ROM

A l'introduir el CD en el lector s'arranca directament el programa d'instal·lació.
Per a iniciar la instal·lació, bastarà de polsar amb el ratolí sobre l'opció desitjada.
Polsar sobre el botó d'Instal·lar perquè comence el procés.

S'inicia el programa i apareix la finestra següent:

En esta pantalla hem d'introduir com a directori destí el directori en el qual volem que s'instal·le l'aplicació, posteriorment polsarem sobre el botó començar i començara el procés d'instal·lació. Quan finalitze el procés de còpia dels arxius apareixerà la pantalla següent:

En ella ens indica que el procés de còpia ha finalitzat i que es continuara amb l'extracció de les taules i fitxers comprimits necessaris per al correcte funcionament de l'aplicació, polsarem en el botó d'Acceptar.

A l'acabar la instal·lació, i després de polsar el botó Acceptar, es tanca el programa d'instal·lació i podrem vore que ens ha creat un accés directe en l'escriptori i que en Inici - Programes - Gestió de Centres tenim una nova opció: PGA.

Instal·lació des dels discos o arxius

Per a conservar la PGA d'anys anteriors s'instal·larà en el mateix directori.

Instal·lar el mòdul de la pga 5 discos (en el cdrom, pga\general\instalar.exe) (si és procedent obrir la carpeta adults o especial, segons convinga).

Açò actualitza el mòdul independent de la pga en el directori pga. Si teníem la pga de l'any passat no cal esborrar-ho, ho actualitza i apareixerà en l'històric de pgas (novetat des de l'any passat i a més també la possibilitat d'enviar correu electrònic).
NOTA: Els missatges que ixen a l'instal·lar en el directori de l'any anterior són els mateix que instal·lant des del CD-ROM (Veja's apartat anterior).

Es pot imprimir el manual de la PGA corresponent a cada tipus d'ensenyança. Està en un document en Word en la carpeta \manuals\ del cdrom.
Nota: es veu millor amb resolució de pantalla 800x600. També és convenient desactivar l'antivirus.

Problemes en la instal·lació i actualitzacions.

Per defecte intenta instal·lar la DLL en \windows\system , si no té eixe nom (per exemple \Win95\system) cal indicar-li'l.

A vegades, si ja es tenia instal·lat el programa anteriorment, ixen una pantalles que no troba tal o qual índex o taula. Donar-li a Acceptar.

La primera vegada que entrem en el programa.

Al començar ens demana codi del centre i l'any acadèmic. És a dir donar d'alta el centre, si fóra necessari (si hem actualitzat no farà falta). A més caldrà fixar els Nivells i els Programes educatius). En Primària donar d'alta els Nivells del curs anterior.

Per a canviar estes dades o afegir-los si no ho vam fer és a través de: dades identificadores centre (Auxiliares >> Mantenimient de centres i/o nivells)

Seleccionem Nou i introduïm les dades del centre, així com els nivells d'ensenyança i gravem.

NOTA 1: S'HAN DE DONAR ELS NIVELLS DEL CENTRE PER A PODER VALIDAR CORRECTAMENT.

NOTA 2: RECORDEU REALITZAR ELS PASSOS 2 I 3 SEGÜENTS.

Operacions anteriors a realitzar en GC

El nou

Disposa en GC de la possibilitat de validar certes dades abans de realitzar la importació cap a la PGA.

El de sempre

Abans es considera que s'han realitzat les operacions següents:

 • Realitzar les actualitzacions periòdiques del programa de GC.
 • Tancat el curs anterior (juny i setembre). Atenció amb el tancament de curs i les seues conseqüències sobretot per a alumnes de nivells que encara tenen exàmens al setembre. Atenció a la promoció dels alumnes: promocions especials i alumnes de línia.
 • Acabat el procés matrícula. Atenció alumnes amb el sexe canviat, alumnes que només estan matriculats en curs i no grup. Assignatures mal assignades a alumnes (optatives i altres, per exemple música en 1AIXÒ este curs escolar ja no hi ha). Programa de valencià que seguixen els alumnes i el grup a què pertanyen. A efectes de la PGA només interessaria les opcions PIP ("A") i Valencià ("V") i no tant de Castellano ("C") i PBE ("B"). En la 2.1 total d'alumnes d'un curs és la suma de PIP + PEV + Castellano encara que Castellano no apareix en la pantalla.

  Alumnes de 3r primària que no tenen opció d'idioma marcat.

  A efectes de PGA i atés que ja no existix BUP només interessaria les opcions Religió i Act. alternatives a la religió.
 • S'ha realitzat una Integritat de dades. Utilitats>> Integritat de dades. Açò eliminaria alguns dels errors anteriors. Consistix a marcar les opcions adequades i Acceptar. Si és necessari esborrar registres ens dóna la possibilitat de fer-ho selectivament.
 • S'ha iniciat curs havent eliminat horaris anteriors, ... (processos >> Inici de curs)
 • S'han omplit horaris, tots els professors el seu horari lectiu i no lectiu, activitats extraescolars, personal no docent, servicis del centre, ...
 • Important verificar el núm. de grups x assignatura.
 • Adscripcions dels professors.
 • Garantia social matricular amb el botó perquè li adjudique la branca.
 • Fer una comprovació "massiva" per exemple amb Access o amb filtres de llistats dónes este GC.

Núm. de grups per assignatura

Fulls 2.5, 2.6 i 2.6 ixen malament si no s'ha corregit en GC el tema de nºgrups x assignatura. S'ha de fer tots els anys i abans de calcular la PGA en GC.

Permet el manteniment del nombre d'alumnes per assignatura necessari per a formar grup. Esta informació és necessària per al càlcul de la PGA en els llistats referits al nombre d'alumnes matriculats, grups i hores per assignatura. Per exemple té 93 alumnes d'AIXÒ a 30 alumnes per grup, eixiran 4 grups(30+30+30+3) però no té més que 3 grups. Açò pot corregir-se, per a això:

Seleccione Grups >> NÚM. de grups per assignatura(PGA)
(També en menú antic: Archivo >> Asignaturas >> Nº de grups x assignatura)

 • Indique el torn (si té diversos, fer-ho per a cada torn).
 • Canvie el núm. d'alumnes inserint el valor en el camp corresponent.
 • Faça clic en el botó Recalcular.
 • Faça clic en el botó Editar, s'obté la pantalla següent. Este pas no és obligat.

En la finestra de la dreta es mostren totes les assignatures amb el nombre d'alumnes necessaris per a formar grup. Es pot canviar este nombre.

Seleccione el valor a canviar i escriga el nou valor.

Pot desplaçar-se amb les barres de desplaçament vertical i horitzontal.

Descripció

Barra de botons:

Botó Descripció
Botons per a realitzar determinades accions.
Afegir un registre nou. Botó Nou.
Modificar el registre actual. Entra en mode d'actualització. Es desactiven tots els botons quedant només activats el botó de salvar canvis i el d'abandonar canvis. Botó Editar.
Esborrar el registre actual. La segona icona apareix en petició de cursos del professorat i elimina l'anterior. Botó Eliminar.
Guardar o salvar modificacions. Botó Guardar.
Abandonar les modificacions realitzades. Botó Desfer.
Eixir de la pantalla. Botó Eixir.
Buscar un valor concret del camp al qual correspon el botó. Botó Recerca.
Enviar el llistat a impressora. Quan s'envia el llistat a impressora tenim l'opció de llistar tot el llistat o ben indicar des de quina pàgina a quina pàgina volem llistar. Botó Imprimir.
Enviar el llistat a la pantalla. Botó Visió preliminar.
Disposats horitzontal o verticalment, per a posar o llevar valors. Botó Posar i Llevar.

Pantalla típica:

S'ha de tindre en compte, en esta aplicació, que les finestres que mostra tenen al seu torn altres pestanyes o subcarpetes que també cal anar obrint i reomplint.

Importació des de GC

ESTE PROCÉS ES FA DES DE LA PGA. LES DADES QUE S'IMPORTEN SÓN DIRECTAMENT ELS QUE HI HA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE CENTRES. UNA VEGADA IMPORTATS, ES CALCULEN LES DADES DE LA PGA DES D'UNA OPCIÓ DE MENÚ. IMPORTAR NOMÉS QUAN ESTIGUEN TOTES LES DADES COMPLIMENTADES EN GC.

Importació de les dades de gestió de centres per al calcule de la PGA.

 • Hem de canviar de centre actiu al centre del qual volem calcular la PGA, en el cas que no existisca el dit centre en el programa procedirem a la seua creació.
  • Seleccione en el menú principal ÚTILS >>CANVI DE CENTRE
  • Apareixerà la pantalla de selecció de centre i elegirem el que es desitge.
 • Una vegada seleccionat el nostre centre de treball, passem a importar les dades a partir dels quals calcularem la PGA.
  • Seleccionem l'opció UTILES >> CALCULAR DADES DES DE GESTIÓ DE CENTRES.
  • PRIMÀRIA: SI ÉS UN CENTRE DE PRIMÀRIA.
  • SECUNDÀRIA: SI EL CENTRE ÉS DE SECUNDÀRIA.

Es poden donar 2 casos: Que hi haja dades d'algun centre, o que no els hi haja.

A. IMPORTEM PER PRIMERA VEGADA. NO HI HA DADES IMPORTADES AMB ANTERIORITAT.

En el cas que no hi haja dades de cap tipus, apareixerà directament la pantalla de selecció de còpia de seguretat o carpeta d'Instal·lació.
Polsem a Obtindre dades per al calcule i elegim entre obtindre des d'una còpia de seguretat o des de la pròpia carpeta de GC.

Polsant sobre el botó Examinar , apareixerà el quadro de dialogue que ens permet buscar i elegir que còpia de seguretat volem usar i on esta.
D'igual forma correspondrem si seleccionem l'opció de carpeta d'instal·lació, però el que hem de buscar és que carpeta tenim instal·lat GC.

En el nostre cas hem seleccionat una còpia anomenada disc11, que esta situada en la unitat C:
Polsem Acceptar i responem afirmativament a la pantalla que ens avisa que haurem de calcular de nou la PGA.
Una vegada acabat el procés que portar les dades des de GC, es recomana eixir de l'aplicació i entrar de nou seleccionant d'entrada nostre centre.

B. JA ES VA REALITZAR UNA IMPORTACIÓ ANTERIOR I DESITGEM TORNAR A REALITZAR UNA ALTRA IMPORTACIÓ.

TINDRE EN COMPTE QUE ESTE PROCÉS "XAFARÀ" LES DADES QUE HÀGEM POGUT INTRODUIR MANUALMENT EN ELS FULLS DE LA PGA. Açò només es farà si a penes hem introduïdes dades en els fulls de la PGA i, en canvi, han sigut grans i importants els introduïts en GC.
Si hi ha alguna dada, ja siga del nostre centre o d'un altre centre, apareixerà la pantalla següent:

Fer clic en el botó "Obtindre dades per al càlcul" i es realitzarà una nova importació.

Comprovació/Validació

Se suposa que tot està bé o simplement per a comprovar les dades errònies o contradictòries. Este procés es pot repetir tantes vegades com faça falta fins que no s'observen errors.

NOTA: S'HAN DE DONAR ELS NIVELLS DEL CENTRE PER A PODER VALIDAR CORRECTAMENT.

 • Seleccionar centre i acceptar (no cal si ja estem en el centre)
 • Útils >> comprobación de dades
 • Clic en el botó "Validar"

Si tens errors apareix missatge, clic a Acceptar.

Tant si hi ha com si no hi ha errors: clic en botó "Imprimir errores"(si no n'hi ha no farà res).

Si tens errors (apareix un llistat amb ells i on es localitzen). Es pot vore pàgina a pàgina maximitzant la finestra. El millor és imprimir este llistat i anotar les possibles solucions contrastant els fulls en pantalla.

A l'acabar clic en "Salir"

Cal anar a la carpeta/s concreta/s i modificar les dades pertinents. Caldrà tornar a comprovar dades fins que no hi haja errors.
Convé fer còpies de seguretat cada vegada que es vaja aconseguint eliminar un error.
Si no té errors: Clic en botó "Consultar centres validats". El centre apareixerà com validat i ja no s'ha de modificar cap dada.
Per a canviar o afegir dades encara a pesar d'estar validat: 1r botó "desmarcar centre seleccionat", després canviar les dades, finalment tornar a comprovar el centre (repetició del procés ja indicat).

NOTA: Les carpetes 3 i 4 no es validen, és a dir no es contrasten amb altres per si hi ha errors.

Calcular la PGA

Calcular la pga (açò es fa des del programa de pga i se suposa que ja hem importades dades).

Seleccionem l'opció UTILS >> CALCULAR DADES DES DE GESTIÓ DE CENTRES.

PRIMÀRIA: SI ÉS UN CENTRE DE PRIMÀRIA.

SECUNDÀRIA: SI EL CENTRE ÉS DE SECUNDÀRIA.

Descripció de la finestra: Part superior: apareix un quadro on es mostren tots els fulls de la PGA per carpetes. El nom de la carpeta en color roig. Pot moure's amb la barra de desplaçament vertical.

Part inferior: els botons amb les distintes opcions.

Els botons

Calcular: Calcula les carpetes seleccionades de la PGA.

Obtindre dades per al càlcul: Realitza una importació de dades des de GC.

Eixir: per a acabar.

Processos per a calcular la PGA

 • Seleccionar carpeta/s.
  • Seleccionar una carpeta: Faça clic en el nom d'una carpeta (en majúscules) i quedaran seleccionades tots els documents de la mateixa.
  • Seleccionar diverses carpetes: Polse simultàniament la tecla "CTRL" o la tecla "MAJÚSCULES" del teclat quan faça clic en les carpetes. Mantenint pressionada la tecla "CTRL" se seleccionen diverses carpetes o documents al mateix temps de manera saltada i amb la tecla "majúscules" selecciona una llista correlativa.
 • Calcular PGA: Faça clic en el botó Calcular.
 • Acabe el procés, botó Eixir.

Recorde: el botó "Obtindre dades per al càlcul" no s'ha d'activar en este procés perquè tornaria a portar les dades des de GC i xafaria els que haguérem introduit manualment.

Solució errors

Exemple 1

Veiem quina informació ens dóna la pàgina 52 del manual de la PGA del cdrom referida a este error:

Error: SEC22-3
El núm. d'alumnes PIP (BILINGÜE) per al curs declarat en el full 2.1 A ALUMNES OFICIALS PER CURS I TORN no coincidix amb els declarats en el full 2.2 NÚM. D'ALUMNES PER GRUPS.

En el full 2.1 A s'ha indicat el núm. d'alumnes matriculats en cada curs i quants d'ells ho fan en ensenyança bilingüe (PIP). Al mateix temps en el full 2.2 (grups) es detallen cada u dels grups del centre indicant el curs, la línia del grup (castellà, valencià (PEV/PIL), bilingüe (PIP), etc.) i núm. d'alumnes del grup. El núm. d'alumnes d'un curs en PIP en el full 2.1 A ha de coincidir amb els alumnes declarats en tots els grups del mateix curs i línia bilingüe (PIP) en el full 2.2. Si en algun curs, el núm. d'alumnes PIP no coincidix en ambdós fulls, mostra este missatge d'error indiquen que curs.

Solució del problema. Igualar estes dues dades en les corresponents caselles dels fulls 2.1 i 2.2.

En este full veiem que el programa PIP té 62 alumnes.

Veiem que els grups A, B i C de PIP sumen 63 alumnes. Si estes dades són correctes, seria corregir en el full 2.1 el valor 62 per 63.

Si en canvi u d'estos grups està malament, es tracta de canviar en el 1ESOA, B o C (el que corresponga en comptes de 21, 20 alumnes).

Exemple 2

Modificarem primer el sexe. S'observa que no ho tenia lloc. Seleccionem el nom >> editar I posar l'opció >> Guardar.

Afegirem a continuació l'adscripció del professor:
S'observa que no la tenia especificada. Seleccionem el nom >> editar >> posar l'adscripció correcta >> Guardar.

Exemple 3

Vegem el full 2.1 A "Alumnes oficials per curs i torn" del menú Matrícula --> Secundària

Vegem el full 2.1 B "Programes d'educació bilingüe" del menú Matrícula --> Secundària

Com estan a zero tindrem en compte:

Que el grup A de cada nivell és bilingüe i el nombre d'alumnes està en el full 2.1 A (27-28-23-12-0). Si ens fera falta saber quants alumnes estan matriculats en els diferents nivells i grups B, C o D. És a dir dels 55 de 1 ESO (que són PIP) quants hi ha en el grup A, B i C.
Hi ha dos solucions: mirar el full 2.2 "Grups, núm. alumnes i tutor" o ben anar a Gestió de Centres i vore la matrícula en cada grup. Baix un exemple de la informació obtinguda en Grups >> Actualització >> Buscar

Valors trobats: (Anem a corregir errors de 1r i 3r per a estalviar temps)

1esoB-17, 1esoC-18, 1esoD-20 (T=55) ---- 3esoB-23, 3esoC-24, 3esoD-25, 3esoE-14 (T=86)

Ara queda completar-ho en el full 2.1 B

 • Seleccionem el grup
 • Clic a Editar i el cursor es va automàticament al camp "núm. alumnes"
 • Escriure directament el nombre d'alumnes
 • Clic a Guardar.
 • I així amb els altres grups.

Revisió/Introducció dades

Cas 1: Ja tenim dades amb què treballar. Ara caldrà verificar-los i corregir-los, si és el cas.

Cas 2: En el cas que no s'utilitze GC o ben no es tinguen a penes dades, tindrem que introduir-los full per full.

Ara podríem fer una revisió general de les dades abans de fer la comprovació. Si les dades de GC estaven prou complets no caldrà fer excessius canvis o afegits. Depén de el "net" que passe el procés d'importació de dades.

Nota: en el cas de centres que a penes tenen dades en GC, hauran de mirar i completar molt bé cada u dels aspectes que es detallen en cada full o pantalles de la PGA general i corresponents pestanyes o subcarpetes.

A.- omplir les finestres del menú auxiliars

 • auxiliars --> manteniment centre (es pot tindre diversos)
 • auxiliars --> manteniment nivells i è manteniment programes educatius
 • auxiliars --> manteniment professors, si els professors es donen d'alta per ací estaran disponibles per a qualsevol centre donat d'alta.
 • Cada any cal introduir només els nous professors. Perquè un professor passe a formar part d'un centre i any acadèmic determinat cal introduir-lo per:
  • Recursos humans --> professorat del centre
  • auxiliars --> Mto. servicis del centre (s'empraran en els horaris)
  • auxiliars --> Mto. activitats del centre (s'empraran en la programació d'activitats extraescolars i complementàries)
  • auxiliars --> Mto.Avaluacions

B.- Cal completar o revisar:

 • Resultats d'anys acadèmics
 • Matrícula del curs escolar i grups
 • Programació:
  • Horari general
  • Menjador escolar
  • Transport escolar
  • Activitats programades per grups: horari grup, horari atenció a pares, horari de professors i àrees que impartix.
  • Activitats extraescolars i complementàries: per a introduir la data i grups que la realitzen. Els tipus d'activitats es feia per Auxiliars è Manteniment activitats del centre.
  • Horari general de Guàrdies.
  • La programació d'Educació Bilingüe s'imprimix perquè s'ompli a mà.
 • Recursos humans:
  • Professors: dades, habilitacions, hores lectives (que impartix en cada nivell o curs). Per a esborrar a un professor no ha d'estar com a tutor ni ha de tindre hores lectives posades.
  • Personal no docent /administratiu.

NOTES:

 • Si falten poques dades es completa en els fulls de la PGA.
 • Si falten moltes dades millors es completa en GC i així ja es té per a pròxims cursos com, per exemple, les adscripcions del professorat. I després tornar a importar dades.
 • Important: Si hem importat de GC, hem calculat la PGA i posteriorment hem realitzat canvis i afegit altres és millor ¡no tornar a importar! doncs perdria les dades introduïdes.

Exportació/Impressió i Envíament dades

Imprimir al PGA

Llistats:

 • Certificat d'aprovació
 • Sumari o carpetes de la PGA.

Marcar les carpetes desitjades amb la casella verificació prèviament. La impressió es realitza en castellà i valencià.

Els certificats els llista en castellà i en valencià.

Exportació de dades (obtindre el disc per a enviar amb la PGA completa).

Quan ja està validat i totes dades correctes.

Utiles >> Exportar centre, seleccione del desplegable el tipus de PGA, y finalment faça clic en el botó Generar en disquet.

Nota: Hi ha dos maneres segons el menú, però una no funcionarà. L'opció d'enviament de la PGA per correu electrònic no s'ha activat. A pesar de romandre en el menú com a opció, el servidor de Conselleria no arreplegarà cap PGA enviada per este sistema.

Després d'obtindre el disquet, es pot tornar a imprimir la PGA, d'esta manera s'obté una còpia exacta del que conté el disc (perquè no hi ha hagut cap procés intermedi). Es pot fer d'esta manera perquè cal traure una altra còpia.

Enviar PGA impreses i disquet

Escriure en l'etiqueta del disquet les dades següents: Codi i nom del centre, Població, Nivell educatiu, Any de la PGA

No confondre el disquet d'enviament de la PGA(conté fitxer exporpga.zip) amb el disc de còpia de seguretat (conté fitxer csegpga.zip).

Recorregut pels menús

RESULTATS

Primària

RESULTATS PER CICLES I ÁREAS

Seleccionar assignatura, posar dades i gravar.
Si el centre té Primària + Secundària es pot reomplir dades per nivells al mateix temps.

Secundària

MATRÍCULA

Primària

Atenció en Gestió de Centres amb els alumnes de 3PRIM: problema amb què ve de 2PRIM i es matriculen automàticament al tancar el curs Ja que són del meu centre i promocionen. Així mateix amb què vinguen de fora. Problema: que en 3r ja hi ha Anglés i a més s'ha d'indicar Religió o Alternativa.

Full 2.1.C (3) Matrícula >> Primària (unitats específiques d'EE)

Activar pestanya Unitats específiques d'Educació Especial

Si es té professorat de Pedagogia terapèutica NO vol dir que tingues una unitat específica d'Ed. Especial, el seu full 2.1.C (3) no ha de quadrar amb cap.

Unitat Específica és quan tinga un classe en què els alumnes estan matriculats en ella i assistixen sempre a eixa aula. Error: Poden assistir alumnes fins de 20 anys d'edat i el programa de la PGA no contempla eixa possibilitat.

Secundària

El nombre d'alumnes per cursos i torns 2.1 ha de ser el mateix que el numere d'alumnes per cursos i anys de naixement (21.A en primària i annexos en secundària).

Full 2.7.B Matrícula >> Secundaria >> Batxillerat. Alumnes per assignatura.

El full 2.7.A ha de quadrar amb el full 2.7.B

Full 2.1.C (1) i 2.1.C (2), no existix en secundària. Estan en Matrícula >> EEMM/secundària >> Annexos.

Full Annex A. Matrícula >> Secundaria >> Al. ESO i Batxillerat per anys de naixement (LOGSE).

Els de torn NOCTURN tenen un full a banda en: Annex A. Matrícula >> Secundaria >> Al. Batxillerat de nocturn per anys de naixement.

En ambdós pantalles el camp ANEE (necessitats educatives especials) ha de coincidir amb el full corresponent.

Per a tots:

El Full 2.1.C (1) es referix a unitat ordinària d'EE en centres normals.

Full 2.1.C (1) per anys i 2.1.C (1bis) per cursos, han de quadrar.

Full 2.1.C (2) per anys i 2.1.C (2bis) per cursos, han de quadrar.

Full 2.1.C (2) ha de ser un subconjunt del full 2.1.C (1)

Full 2.1.C (2) bis ha de ser un subconjunt del full 2.1.C (1bis)

Full 2.2. Grups, núm. alumnes i professor tutor assignat. Abans de completar esta pantalla ha d'estar ben desenvolupat els dos anteriors (AUXILIARES >> MANTENIMENT PROFESSORS i RECURSOS HUMANS)

El full 2.2 (grups) el numere d'alumnes en els grups ha de quadrar amb els alumnes del full 2.1 per cursos.(els alumnes de la 2.1 d'un curs han de ser els mateixos que la suma dels alumnes dels grups d'eixe curs en la 2.2).

Fulls 2.5 i 2.6 ixen malament si no s'ha corregit en GC el tema de nºgrups x assignatura. S'ha de fer tots els anys i abans de calcular la PGA en GC.

Amb relació al tema de la línia (Valencià)

Només servix per als alumnes declarats com PIP (correspon a l'opció PIP en GC) o PEV/PIL (en valencià) (correspon a l'opció Valencià en GC). Demana quina assignatura s'impartix en valencià.

El total d'alumnes és igual a PIP+PEV+Castellà (però castellà no apareix en cap columna del full)

Total Alumnos PIP PEV
15 7 6

Els 2 alumnes que falten estaran marcats amb l'opció "C" castellà en GC. Per a evitar açò (que no és un error pròpiament dit) el millor és usar només les opcions Valencià i PIP en GC.

El que si és important (perquè mostre d'errors en la PGA) és que en el Full 2.1 Al total d'alumnes ha de ser igual al full 2.2 sumant tots els grups.

PROGRAMACIÓ

Primària

Full 3.2 (primària) Programación >> Primaria >> Servicio de transport escolar.

Atenció als centres que tenen només horari de matí. Han de posar les rutes matí i vesprada dins de GC (repetir-les) perquè puguen enviar disc.

Full 3.3 (primària) Servici menjador escolar. Els educadors s'han d'escriure els noms separats per comes.

Secundària

Full 3.3 Guàrdies (secundària). Quan hi ha diversos professors de guàrdia a la mateixa hora. Es repetixen els hores en cada dia per a les diferents guàrdies, una per a cada professor.

per a tots

Donar d'alta els servicis del centre. S'han d'incloure tots ells: sala reprografia, instal·lacions esportives, secretaria, logopèdia, ...

Full 3.1. Programació >> Horari general del centre M=Mañana, T=Tarde

Primer en GC al fer els horaris tindre en compte a l'assignar horari i ocupació:

03 tutoría lectiva amb alumnes

04 atención a pares i/o alumnes

12 otras hores lectives, per a determinar la segona hora lectiva del tutor.

La 03 i 12 han d'anar al grup que corresponga en realitat. La 04 se li pot assignar a diversos professors al mateix temps i al mateix grup. Es tracta d'anar repartint entre els distints grups.

Al fer l'exportació al mòdul general done-la PGA només passarà bé la d'alguns professors (en els repetits passarà un d'ells, la resta no).

Este procés costarà menys que si des del mòdul de la PGA general hem de fer-ho professor per professor.

Problema: si hi ha dos assignatures amb els deu primers dígits primers iguals.

Full 3.4 (3.2 en Secundària) Activitats programades per grups. Pestanya: Horari del grup.

Atenció en Gestió de Centres a l'hora d'atenció a pares del professorat solen introduir-ho al mateix grup. GC ho admet però la PGA no ho admet.

Full 3.5 (3.4 en Secundària) Activitats complementàries i extraescolars. En primer lloc donar-les d'alta en Auxiliares Mto. >> Activitats del centre. Per a esborrar una activitat s'eliminen els grups que la feien (els passem de nou cap a l'esquerra i que no quede cap grup en la finestra de la dreta).

Fulls o pantalles 3.6, 3.7 i 3.8 (3.5, 3.6 i 3.7 en secundària) es llisten per impressora i es reomplin a mà. Com a novetat el pla lingüístic (full 3.6 primària i 3.5 secundària) es pot escriure en el programa i imprimir-ho a continuació (açò per a cada àmbit).

RECURSOS HUMANS

Rellenar los datos.

Full 4.1. Professorat del centre: Dades del professor (necessària perquè, en cas contrari no podrem omplir altres pantalles).

En primer lloc s'ha de reomplir bé les dades del professorat en GC. Habilitacions en Primària i Especialitat en Secundària. Atenció amb el sexe, categoria, adscripció, data naixement (novetat enguany), ...

Full 4.1. Professorat del centre: Hores lectives. En els camps inferiors apareix el concepte de DESDOBLE. GC no admet esta possibilitat però la PGA si. Es referix, per exemple, que una hora dóna a 15 alumnes d'un grup i després dóna una segona hora als restants 15 alumnes d'eixe grup.

Full 4.3. Personal administratiu. El full, per a primària, inclou el personal no docent i professor d'educació especial.

El professor de pedagogia terapèutica si impartix alguna classe ha d'aparéixer tant com a professor com en personal no docent.

Full 4.4. Estadístiques. Este full ha de contindre dades obligatòriament.

Pestanya: "Professorat centres públics". En la part superior ha d'incloure tots els professors i, a més, en la part inferior els de suport (és a dir que el de suport estarà dalt i baix).

Ha de coincidir el TOTAL amb els totals de la Pestanya: "Per nivell d'ensenyança que impartix".

AUXILIARS

AUXILIARS >> MANTENIMENT PROFESSORS

Donar d'alta els professors. Dades bàsiques. No es podran esborrar si hi ha dades d'eixe professor en alguna altra pantalla.

Manteniment avaluacions: P= primera, S= segona, F= final

LLISTATS

Recorregut pels menús

Altres opcions del mòdul de la PGA

Còpia de seguretat, es pot fer en qualsevol moment així com recuperar còpia ( no ha de vore res d'exportar centre, ni fer disquet)

De les diferents còpies de seguretat

Cada mòdul o programa genera una còpia de seguretat o d'importació de dades que és exclusivament per a un fi, no podent-se utilitzar en un altre programa.

 • COPSEG: El genera la còpia de seguretat de GC i només servix en el propi GC per a restaurar una situació anterior en cas de fallada.
 • CSEGPGA: El genera el programa de la PGA de règim general. Servix com a còpia de seguretat de la PGA per a restaurar una situació anterior en cas de fallada.

Integritat /validesa/Errors/Esborrades dades massives

 • Útils--> Reorganitzar informació (només s'empra si apareix el missatge: "L'índex no correspon amb la taula")
 • Útils--> Eliminar registres duplicats (Quan hi ha registres duplicats)
 • Validesa de la base de dades (és distinta de la comprovació de dades). Si apareix missatge en la comprovació que "La base de dades no és vàlida. Valide-la". Per exemple quan hi ha hagut una apagada de llum o un reiniciat del PC inesperat. Llavors:
  • Útils--> Recuperació de la BD corrupta. Hi ha vegades que s'arregla i comunica els fitxers erronis grup_.cdx, ... Anar a l'explorador de Windows i eliminar eixe fitxers. Es torna a emprar esta opció i així fins que no ens oferix cap fitxer erroni més per a eliminar.
  • Si no dóna resultat s'emprarà: (en tot cas contactar amb el servici tècnic).
   a. Executar el fitxer actuapga.exe del directori PGA.
   b. La mateixa opció però amb clau que ens ha de ser donada pel servici tècnic.
 • Útils --> Borrar totes les dades del centre i any. Esta opció no ha de ser utilitzada sense esgotar totes les possibilitats i avisar abans al servici tècnic. La conseqüència és que borra totes les dades d'un centre i any acadèmic, no cal anar de finestra en finestra. Esta operació és irreversible, no es recuperen les dades esborrades.

Duplicar professors

Esta opció és nova en l'aplicació i ens permet reomplir els fulls de dades de professors amb les mateixes dades que teníem l'any passat i a partir d'este estat modificar allò necessari per a completar vos dades del curs actual. El procés és senzill:

Polsem sobre l'opció de menú Útils >> Duplicar professors de l'any anterior.

 • Si hem instal·lat el programa en el mateix directori que l'any anterior el procés de traspàs serà automàtic.
 • En cas contrari ens apareixerà una pantalla com la que seguix:

 • Després de polsar a Acceptar apareix la pantalla de selecció de directori.

En ella seleccionem el directori en el qual estan les dades de l'any anterior que volem duplicar. Després d'això ja tindrem les dades de professors omplits.

Pla de Normalització Lingüística

Els fulls del Pla de Normalització Lingüística es fan en l'ordinador. Abans s'imprimien i es feien a mà. Però cal fer un full per cada àmbit.

És a dir s'ompli cada apartat del full per a un àmbit i després s'imprimix amb el botó IMPRIME. I així amb tots els àmbits. Atenció: a l'eixir només guarda l'últim àmbit realitzat.

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA