Logo Generalitat


El Consell aprova el decret pel qual es regulen les escoles d'ensenyaments artístics no formals

  • Entre altres aspectes, el decret aborda la definició, la denominació, així com la titularitat de les escoles d'ensenyament artístic no formal

(14/01/2022) - Entre altres aspectes, el decret aborda la definició, la denominació, així com la titularitat de les escoles d'ensenyament artístic no formal


El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es regulen les escoles d'ensenyament artístic no formal de música, dansa i arts escèniques, inscrites en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana.

El decret desenvolupa els diversos articles a través de tres capítols; una disposició addicional única; quatre disposicions transitòries; una disposició derogatòria única, i dues disposicions finals.

El capítol I tracta, entre altres aspectes, de l'objecte, la definició, la denominació, així com la titularitat de les escoles d'ensenyament artístic no formal de música, dansa i d'arts escèniques.

El capítol II aborda els requisits mínims respecte de l'oferta formativa, el professorat, les infraestructures educatives d'aquesta categoria d'escoles, així com les ubicades en localitats amb risc de despoblament. Finalment, el capítol III se centra en la gestió, l'organització i el funcionament d'aquests centres d'ensenyaments artístics.

Entre els principals objectius específics d'aquesta classe d'ensenyament està el de desenvolupar, en un nivell bàsic, tots els coneixements i les habilitats per a poder expressar-se artísticament, així com saber exercitar la pràctica artística en grup i interactuar dins d'aquest.

Així mateix, amb aquests ensenyaments no formals se segueix el coneixement d'aspectes bàsics de tecnologia aplicada a la música i a les arts escèniques, a més d'aprendre aspectes de la construcció i la pràctica escènica i adquirir formació artística complementària.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat