ALACANT 2008
Fitxa tècnica
Univers:  Col·lectiu d'individus majors de 15 anys i més i residents al municipi d'Alacant segons el Padró Municipal
d'Habitants del 2007.
Grandària de la mostra: 1816 entrevistes personals.
Marge d'error estadístic:  2,30%
Interval de confiança:  95%
Estratificació de la mostra: Els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. La distribució de les 
entrevistes  per districtes és proporcional  a la seua població, respectant, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents.
Selecció de la unitat última de mostreig: la selecció dels individus a entrevistar es va realitzar mitjançant el mètode de ruta aleatòria,
complementat amb un sistema de quotes de sexe i edat ajustat al Padró Municipal.
Realització del treball de camp: Juliol de 2008.
Direcció del projecte  :           Rafael L. Ninyoles ,Sociòleg . Cap del Servici d'Investigació i Estudis Sociolingüístics.
Conselleria de Educació.Secretaria Autonòmica de Educació. Àrea de Política Lingüística.
Treball de camp i procés de dades: SOLMERCO,S.L.