Organismos

Portales

Consejos escolares

Consejos escolares

Elecciones a Consejos Escolares Municipales

Elecciones a Consejos Escolares Municipales

La duració del mandat dels membres del consell escolar municipal i de districte és de quatre anys. Cada quatre anys, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca el procés per a la constitució dels consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, i del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

L'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes Electorals de la Generalitat Valenciana ha emès el següent INFORME CERTIFICATS a l'efecte de constituir els consells escolars municipals 2022. (Nou)

 

MODIFICACIONS

 

DOCUMENTACIÓ

 

ADDENDA A LES INSTRUCCIONS

A. Creiem important que també es reculla el que estableix l'article 9.3 del DECRET 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals.  

 3. Pares d'alumnes i alumnes de Centres escolars del Municipi, designats per les seues organitzacions o associacions, sempre que estiguen constituïdes, en atenció a la seua representativitat i en número que represente almenys el trenta per cent del total de membres del Consell.

B. Les eleccions que s'esmenten en l'apartat 1 de les instruccions se celebraran per a determinar la representació del sector de directors i directores de centres públics i titulars de centres privats, segons l'article quart de l'Ordre de 3 de novembre de 1989, per la qual es regula el procediment per a la  constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana.

 

Normativa d'aplicació