Programa de Actividades Formativas

Programa de Actividades Formativas

PAF 21-22

 

FASE III. Evaluación y finalización de las actividades formativas. Evaluación del PAF (NUEVO)

MANUAL

 

FASE II. Desarrollo de las actividades formativas

MANUAL

Las personas no usuarias de ITACA, para gestionar las actas y hojas de firmas, tendrán que utilitzar la documentación siguiente:
 

RESOLUCIÓN LISTADOS DEFINITIVOS ACTIVIDADES FORMATIVAS PAF 2021-2022

 

FASE I

AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN_VALIDACIÓN AF

El plazo fijado hasta el 30 de septiembre para la presentación y validación de actividades formativas,  se amplía hasta el próximo 5 de octubre.
 
LISTADOS PROVISIONALES ACTIVIDADES FORMATIVAS PAF 2021-2022
 
En caso de disponer de usuario y contraseña de ITACA, el trámite se deberá realizar telemáticamente a través de la plataforma ITACA3.
 
Las personas no usuarias de ITACA, tendrán que utilizar la siguiente documentación:

 

Tanto ponentes como personas no usuarias de ITACA, deberán utilizar la documentación siguiente:


PAF 20-21

Manual Fase III PAF 2020-2021. Evaluación y finalización de las actividades formativas. Evaluación del PAF

 
Las personas no usuarias de ITACA, deberán utilizar la siguiente documentación:

 
 

 

Ampliació de termini

Donades les incidències identificades en el procés de sol·licitud d'activitats formatives (AF), dins del Programa d'activitats formatives dels centres (PAF) corresponent al present curs escolar, i a fi d'evitar que cap centre puga deixar de participar en el procediment a conseqüència d'aquesta circumstància, informem que el termini perquè les persones coordinadores de les activitats formatives (CAF) puguen presentar les citades activitats formatives, i perquè puguen ser certificades per les secretaries, s'amplia fins dilluns que ve 5 d'octubre.

 

 
FASE I
Manuals
En cas de disposar usuari i contrasenya d'ITACA, el tràmit haurà de realitzar-se telemàticament a través de la plataforma ITACA3.
 
Les persones no usuàries d'ITACA, hauran d'utilitzar la documentació següent:

PAF 19-20

 
Ja està disponible el mòdul d'ITACA3 per a finalitzar les activitats formatives del PAF. Aquest tràmit es podrà realitzar fins un mes després de l'última data planificada. Les persones CAF de les diferents activitats formatives podran contactar amb les assessories de referència corresponent per a precisar les qüestions que, referent a això, puguen necessitar (nou 05/06/2020)
 

INSTRUCCIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PEL QUAL ES MODIFIQUEN LES CONDICIONS INICIALS DE LES MODALITATS FORMATIVES QUE CONSTITUEIXEN EL PAF (PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓ EN CENTRES) DEL CURS 2019-2020, EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A CONSEQÜÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA GENERAT PER LA COVID-19.

PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS 2019/2020

Disponible el tràmit d'OVIDOC "Sol·licitud ordre certificació de les activitats formatives del PAF 2019/2020" des de l'11 de març a les 10 hores fins al 6 d'abril a les 23.59 hores. 

Descarregue el manual del tràmit ací.
La certificació d'aquesta activitat està regulada en l'article Díhuit b) de la RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.
En aquest tràmit s'han ordenat totes les AF en les que una persona participa, per modalitat formativa, segons els següents criteris (priorització d'ofici):
     1. Activitat formativa que es coordina.
     2. Activitats formatives en les quals es participa. Les participacions s'ordenaran de la següent manera: 
         2.1. Per nombre d'hores (ordre decreixent) 
         2.2. En cas d'igualtat d'hores, per data de realització (ordre creixent) 
Aquest tràmit permet que, en cas de participar en més d'una activitat formativa de la mateixa modalitat, es puga canviar l'ordre de priorització de les certificacions.
En el cas que una persona no participe en el tràmit, se li certificarà segons la priorització d'ofici.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Annex I: Activitats formatives aprovades que reben assignació econòmica.

Annex I: Activitats formatives aprovades que no reben assignació econòmica.

Annex III: Activitats formatives denegades

Ja està disponible el mòdul ITACA3 per a presentar les actes i els fulls de signatures corresponents a les sessions desenvolupades. Aquest tràmit es podrà realitzar fins un mes després de l'última data planificada. Les persones CAF de les diferents activitats formatives podran contactar amb les assessories de referència corresponent per a precisar les qüestions que, referent a això, puguen necessitar.(nou 19/02/2020)

 
Les persones CAF que no siguen usuàries d'ITACA, hauran de descarregar-se el model de full de signatures i acta corresponent a cadascuna de les activitats formatives, que es troba disponible en aquesta pàgina web. Hauran d'emplenar-les, signar-les, escanejar-les en format PDF i enviar-les al correu electrònic gestio_paf@gva.es, així com a l'assessoria responsable del CEFIRE de referència. 
 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

Els llistats estan ordenats per província i localitat:
Llistat activitats formatives aprovades

Llistat activitats formatives denegades provisionalment


Esmena de la sol·licitud: del 30/11/19 al 04/12/19.

Les esmenes es faran accedint al tràmit de sol·licitud, en ITACA3; i fent les modificacions necessàries: accés al tràmit

 • Activitats formatives aprovades: estaran actives les pestanyes «participants», «planificació» i «ponents»
 • Activitats formatives denegades provisionalment: estaran actives totes les pestanyes.

Ampliació del termini d'esmena de les sol·licituds de pfc, grups de treball i seminaris del PAF fins al dia 05/12/19 a les 23.59 hores

Acceptació de la participació en les activitats formatives: fins al 04/12/19
Els nous participants acceptaran o rebutjaran la participació a través d'OVIDOC, opció "tràmits" - «Participació PAF: GT, seminari i PFC».

Sol·licitud de les modalitats formatives

 • Termini:

El tràmit de sol·licitud començará a les 09.00 hores del dia 11/11/19 i finalitzarà el dia 25/11/19 a les 23.59 hores.

Aclariment per a les persones participants en les actuacions formatives: 

 1. El personal docent inclòs com a participant en un projecte de formació en centres, grup de treball o seminari rebrà un avís mitjançant un correu electrònic:
  1. Docents de la Generalitat: al correu @gva.es.
  2. Docents de centres privats concertats: al correu registrat en ITACA.
 2. Per tal d'acceptar o rebutjar la participació en l'activitat formativa, caldrà entrar en la plataforma OVIDOC amb l'usuari i contrasenya d'ITACA i accedir a l'opció "tràmits" - «Participació PAF: GT, seminari i PFC». 

Els docents dels centres privats concertats podran accedir a OVIDOC una vegada la direcció del centre habilite el seu accés a ITACA. 

 • Tramitació telemàtica: 

Accés al tràmit

 1. El/la coordinador/a de l'activitat formativa (CAF) accedirà al tràmit «Programa anual de formació» - «Seminari/grup de treball/projecte», l'omplirà i presentarà la sol·licitud. 
(Per accedir al tràmit caldrà que, en el tràmit del PAF del centre, la persona estiga gravada com coordinadora d'una activitat formativa).
 1. La secretaria del centre certificarà les activitats formatives, en accedir al tràmit «Programa anual de formació» - «Activitats formatives»
 
 • Centres sense accés a ITACA 

El/la coordinador/a de l'activitat formativa (CAF) descarregarà el document corresponent a l'activitat formativa que desitge desenvolupar:
Una vegada omplit i signat, l'escanejarà i enviarà al correu gestio_paf@gva.es, juntament amb la documentació requerida al punt Seté a.2) de la resolució de convocatòria.
 • Plantilla i orientacions per a la presentació del grup de treball