Te interesa

Portales

Organismos

Encuesta sociológica en la ciudad de Castellón 1995

Encuesta sociológica en la ciudad de Castellón 1995


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents als 9 districtes municipals de Castelló, segons l'última actualització del Padró municipal d'habitants

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 825 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3,4 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: sistema de mostreig d'estratificació polietàpica proporcional considerant les següents variables: districte, sexe i edat.
Distribució de la mostra: les 825 entrevistes es distribuïxen entre els 9 districtes municipals de forma directament proporcional a les seues respectives poblacions. D'altra banda, la distribució dins de cada districte ha estat determinada per les quotes de sexe i estrats d'edat reflectits en el Padró d'habitants

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1995

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA.

[  Preguntes 55 - 60 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 825
   Gens / Un poc   
Bastant bé / Perfectament
Entén
 6,7 %
93,3 %
Sap parlar
29,1 %
70,9 %
Sap llegir
44,0 %
56,0 %
Sap escriure
75,2 %
24,8 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 825  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
36,6 %
15,4 %
10,4 %
 8,8 %
11,0 %
22,9 %
11,8 %
Generalment valencià
 4,4 %
13,2 %
 9,1 %
 7,6 %
 9,7 %
11,1 %
 9,1 %
Més valencià que castellà
 2,8 %
10,1 %
 6,2 %
 6,1 %
 6,9 %
 7,6 %
 7,5 %
Indistintament
 5,9 %
10,1 %
 9,3 %
 9,7 %
11,6 %
 8,8 %
 12,6 %
Més castellà que valencià
 1,9 %
 6,2 %
 5,2 %
 6,8 %
 7,8 %
 4,1 %
 7,1 %
Generalment castellà
 3,8 %
 5,6 %
 5,3 %
 5,7 %
 7,5 %
 5,4 %
 6,3 %
Sempre castellà
45,2 %
39,5 %
38,4 %
39,3 %
45,3 %
39,9 %
35,6 %
NS / NC
 0,0 %
 0,0 %
16,0 %
16,0 %
 0,1 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
95,8 %
Anuncis publicitaris / propaganda
93,2 %
Textos festius / cartellets / fulls
75,5 %
Comunicacions / organism / bancs
61,8 %
Revistes / butlletins informatius
51,9 %
Llibres
42,3 %
Cap cosa
 4,0 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià
22,1%
No
77,9 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? Base: escriu (N:825)
Estudis
46,7 %
Per gust
 9,9 %
Treball
 8,8 %
Sempre
 3,8 %
Notes personals
19,2 %
Altres
 0,5 %
Cartes
 8,8 %
NS / NC
 6,0 %

 
El valencià s'usa actualment en la seua ciutat
Gens
 0,5 %
Poc
17,3 %
Normal
26,3 %
Bastant
45,2 %
Molt
 8,5 %
NS / NC
 2,5 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
56,0 %
61,7 %
Igual
27,4 %
24,5 %
Menys
 9,9 %
 4,0 %
NS / NC
 6,7 %
 9,8 %