Guia per a les famílies

Guia informativa per a les famílies

Guia informativa per a les famílies

La Guia informativa per a les famílies s'actualitzarà periòdicament, en funció de les demandes de les famílies i de les novetats que s'introduïsquen en el sistema educatiu. Estarà a disposició dels usuaris en la pàgina web de la Conselleria d'Educació; en tot cas, convé recordar que els centres educatius són els directes col·laboradors i també els seus millors aliats en l'educació dels seus fills i filles. Estan a la seua completa disposició per a aclarir i resoldre els dubtes que se li plantegen i atendre qualsevol situació que es produïsca.

Esta guia té un caràcter merament informatiu per a les famílies de l'alumnat que cursa estudis d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria en centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. S'estructura en blocs temàtics que contenen 123 preguntes concretes seleccionades en funció de les consultes rebudes per l'Administració educativa valenciana al llarg de l'últim any. Conté les últimes referències normatives relatives al nou curs acadèmic 2010-2011; al mateix temps, recapitula els principals drets i deures de les famílies i plasma gràficament l'estructura bàsica del sistema educatiu espanyol.

Descàrregues

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA