Visualització de contingut web

Concurs de Directors - Convocatòria

Publicació en el DOGV

Presentació d'instàncies

Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, des del dia 10 de març de 2021, a les 00.00 h, fins al dia 19 de març de 2021, a les 23.59 h.

S'obri un termini de presentació d'instàncies i documentacions de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest nou termini únicament afectarà els centres docents expressament afegits en aquesta correcció d'errors, sense que en cap cas puga considerar-se ampliació de termini per a la resta de centres docents convocats. Des del dia 17 de març de 2021 a les 00:00:00 h fins al dia 26 de març de 2021 a les 23:59:59 h.

Aclariment sobre el lliurament de documentació

Segons la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat, s'informa que:

  • La condició de funcionari de carrera amb una antiguitat mínima de 5 anys i haver impartit docència directa per, almenys, el mateix període serà comprovada, d'ofici, per l'Administració a excepció dels candidats que tinguen serveis prestats fora d'aquesta comunitat.
  • La presentació dels mèrits es presentaran únicament davant la comissió de selecció que es constituïsca en cada centre educatiu.