Visualització de contingut web

AVISOS

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
29/10/2020

En la convocatòria de provisión de places de difícil cobertura de 29 d'octubre de 2020, que es resoldrà el 30 d'octubre, és d'aplicació el que estableix la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat (DOGV, núm 8939, de 29/10/2020).

 

Novetats

Resolució de 13 d’abril de 2021,per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de l'àmbit científic, àmbit sociolingüístic, àmbit d'experiència Cientificotecnològic d'FPA, àmbit d'experiència de Ciències Socials d'FPA i àmbit d'experiència Comunicació (Valencià/Anglés) d'FPA, per a la provisió de llocs en règim d'interinitat en el cos de professorat de Secundària.

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - Resultats prova de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - Resultats prova de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021

S'han publicat els resultats de la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021.
 
Consulta de la publicació en l'apartat "Proves d'idiomes" de cada cos convocat:

Llistats definitius de vacants CGT

Concurs de trasllats

Llistats definitius de vacants:

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - Resultats prova extraordinària coneixements de castellà per a estrangers

OPOSICIÓ INGRÉS 2020 (ORDRE 22/2020) - Resultats prova extraordinària coneixements de castellà per a  estrangers

S'han publicat els resultats de la prova extraordinària de coneixements de castellà per a estrangers.

Consulta de la publicació a l'apartat "Proves d'idiomes" de cada cos convocat:

Llistat definitiu d'acreditació en llengües estrangeres de València.

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades. Recurs. Presentació de documentació.

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades. Recurs. Presentació de documentació.
 
S'han publicat les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, amb la consegüent obertura de termini de recurs i presentació de documentació per al seu nomenament.
 
Més informació als apartats "Llista de persones aspirants seleccionades" i "Presentació de documentació":

Actualització Borses de Personal No Docent.

Mostrant 1 - 10 de 270 resultats
Articles per pàgina 10
de 27

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Informació Jurídica

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport