Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : SERVICIS COMERCIALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : SERVICIS COMERCIALS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i MarquetingGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar de dependent de comerç. Auxiliar d'animació del punt de venda. Auxiliar de venda. Auxiliar de promoció de vendes. Empleat/a de reposició. Operador/a de cobrament o Caixer/a. Operari/a de comandes. Carretoner/a de recepció i expedició. Comptador/a de recepció i expedició. Operari/a de logística. Auxiliar d'informació.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Tractament informàtic de dades.

Tècniques bàsiques de merchandising.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral I


Segon curs:

Preparació de Comandes i Venda de productes.

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica.

Operacions auxiliars de magatzematge.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral II

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en SERVICIS COMERCIALS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.