Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITAS MARITIMOPESQUERES

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITAS MARITIMOPESQUERES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: MARITIMOPESQUERAGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Mariner de màquines. Mariner de pont. Mariner de pesca. Mariscador a flotació.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Activitats en cobertes de vaixells de pesca.

Pesca amb arts de fons i marisqueig.

Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol.

Manteniment de motors en vaixells de pesca.

Manteniment d'equips auxiliars en vaixells de pesca.

Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d':

Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimopesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.