Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: PROJECTES D'EDIFICACIÓ

CICLE FORMATIU: PROJECTES D'EDIFICACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Edificació i Obra CivilGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Delineant projectista d'edificació. Delineant d'edificació. Delineant d'instal·lacions. Maquetista de construcció. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Especialista en replantejaments. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructures de construcció.

Representacions de construcció.

Replantejaments de construcció.

Disseny i construcció d'edificis.

Instal·lacions en edificació.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mesuraments i valoracions de construcció.

Planificació de construcció.

Eficiència energètica en edificació.

Desenrotllament de projectes d'edificació residencial.

Desenrotllament de projectes d'edificació no residencial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte en edificació.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o BA; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Projectes d'Edificació permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Edificis i Obres, branca Delineació. (FP2)

Tècnic Especialista en Delineant d'Edificis i Urbanisme, branca Delineació. (FP2)

Tècnic Especialista en Disseny d'Interiors, branca Delineació. (FP2)

Tècnic Superior en Desplegament i Aplicació de Projectes de Construcció. (LOGSE)